اهداف درمان در روان درمانی چهار وجهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هر روان درمانگری در کار خود خواه ناخواه از نظریه ی خاصی پیروی می‌کند. هر مشاور و روان درمانگری باید سرانجام به نقطه نظری متوسل شود. استفاده از نظریه‌های علمی در روان درمانی فرآیند تغییر رفتار و بهبود مشکلات افراد را سرعت می‌بخشد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری می‌کند. معمولا نظریه های مختلف روان درمانی، اهداف درمانی خود را به صورتی ارایه می دهد که شباهت ها و یکتایی آنها را نسبت به نظریه های درمانی دیگر نشان دهد. روان درمانگر علاوه بر دانستن نظریات موجود درباره ی ساخت شخصیت و تغییر رفتار، باید پیش فرضهای خودش را درباره ی ماهیت انسان آسیب شناسی رفتار و چگونگی کار با رفتارهای ناسازگار مشخص کند. از طریق این آگاهیها نظام واحدی بوجود می آید که کار با مراجع را در چارچوب یکپارچه تری پیش می برد. پایه و اساس کاربرد علمی روان درمانی چهار وجهی، بر اساس تجارب درمانی و پژوهش های تدوین شده که به دنبال موفق‌تر و کارآمدتر کردن اقدامات روان درمانی در چهارچوبی علمی بوده است. نظریات متعددی که در روان درمانی ارایه شده است بر تفاوتهایی در تفسیر از شخصیت، ماهیت انسان، مفهوم بیماری استوارند که در تفسیر آنها از شخصیت، ماهیت انسان، مفهوم اضطراب و بیماری روانی قرار دارد. از آنجایی که نظریه های مختلف، بر اساس این مفاهیم بنیادی در فرآیند روان درمانی، شیوه‌ها، اصول و تکنیکهای مختلف خود را ارایه می کنند، مانیز در این مقاله سعی کرده ایم تا اهداف درمانی رویکرد چهار وجهی را به عنوان یکی از رویکردهای یکپارچه نگر معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment goals in four dimensional psychotherapy

چکیده [English]

Any psychotherapist, inevitably, follows a particular theory of psychotherapy in their work. Each counselor and therapist must resort to a point of view. The uses of scientific theories in psychotherapy accelerate behavior change process and amelioration of individual’s problem, and prevent potencies’ dissipation. Usually, theories of psychotherapy present their therapeutic purposes in a way that demonstrates their similarities and uniqueness compare to other theories. Psychotherapist, in addition to possessing knowledge about theories regarding personality structure and behavior modification techniques, need to determine her assumptions about human nature, behavior pathology, and approach towards maladaptive behaviors modification. This awareness creates a distinct and defined system that facilitates working with the clients in a more integrated context. The scientific basis for the use of quadrilateral psychotherapy is based on studies and experiences that attempted to develop more effective and efficient psychotherapy techniques within a scientific framework. Various theories proposed in the field of psychotherapy are based on their different approach and belief in regards to human nature, personality, and the concept of anxiety and mental illness. Since different theories represent their principles and techniques based on these basic concepts in psychotherapy process and methods, this article attempts to introduce therapeutic purposes of four dimensional psychotherapy as an integrated approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quadrilateral psychotherapy
  • Goals
  • psychotherapy