اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی- کمبود توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

4 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی است که در دوره ی کودکی ظاهر می شود و مشکلات متعددی را برای خانواده ها به همراه می آورد. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش های مدیریت کودک به مادران در کاهش  علایم اختلال نقص توجه و بیش فعالی  کودکان آنها بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه پژوهشی با پیش آزمون و پس آزمون و گمارش تصادفی، 24 نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش کاربندی شدند. مادران گروه آزمایش، 9 جلسه ی آموزش مهارت های مدیریت کودک را دریافت کردند. قبل و بعد از اجرای مداخله، هر دو گروه  با استفاده از مصاحبه ی بالینی و مقیاس سنجش اختلال نقص توجه و بیش فعالی کودکان، در مورد فرزندانشان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت کودک موجب کاهش نشانه های بیش فعالی و تکانش گری شده اما روی نقص توجه تاثیری نداشته است.با توجه به مشخص شدن اثر بخشی این برنامه ی آموزشی         می توان آن را در سطح جامعه در جهت رفع ضعف مهارت های مادران در برخورد با کودکانشان و در راستای برنامه های پیشگیرانه به کار برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Children’s Management Skills Training in Decrease of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Hadi Pordel 1
  • Majid Mahmood Lilo 2
  • Azar Tajvar 3
  • Maryam Hejazipor 4
چکیده [English]

Attention deficit hyperactivity disorder emerges during childhood and presents parents with various problems. The research purpose is to assess the effectiveness of children’s management skills training in the decrease of their attention deficit hyperactivity disorder. Therefore, the research employed a semi-experimental method with pre-test-post-test design and a sample of 24 mothers whose children had been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder was selected through convenience sampling and assigned to the experimental and control groups. The experimental group received 9 sessions of children’s management skills training and was assessed with clinical interview and attention deficit hyperactivity disorder scale regarding their children. Multivariate variance analysis indicated that children’s management skill training is effective in decreasing the symptoms of hyperactivity and impulsiveness. However, no significant effectiveness was observed in terms of attention deficit. Overall, this training can be employed as a preventive program to enable mothers to deal effectively with their children who are diagnosed with such disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention deficit hyperactivity disorder
  • Children’s Management Skills
  • Parents