بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه اصفهان،

2 دپارتمان مشاوره، دانشگاه اصفهان

چکیده

افسردگی، یکی از اختلالات شایع در جوامع مختلف است و تشخیص به موقع و ارزیابی های بالینی مبتلایان به افسردگی از دغدغه های مهم متخصصان بالینی است. با توجه به اهمیت تشخیص به هنگام و دقیق اختلال وسواس و پیامدهای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور در بیماران وسواس و دانشجویان بود. بدین منظور در یک پژوهش زمینه یابی از نوع توصیفی- مقطعی، 82 بیمار مبتلا به وسواس، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور، مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون، پرسشنامه ی وسواسی جبری مادزلی، پرسشنامه ی باورهای وسواسی پرسشنامه ی افسردگی و اضطراب بک مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش پروماکس، حاکی از تایید ساختار عاملی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور، بود. بررسی های روان سنجی در این پژوهش، پایایی و اعتبار این پرسشنامه را تایید کرد و نتایج حاکی از آن بود که نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور در جامعه ی ایرانی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure, Reliability and Validity of Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI)

نویسندگان [English]

  • Zahra Izadi 1
  • Mohammad reza Abedi 2
  • Samane Moien 2
چکیده [English]

Depression stands amongst the most prevalent disorders and its accurate and early diagnosis and assessment is of crucial importance for the clinical specialist. Therefore, the research purpose is to assess the psychometric properties of Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) amongst the obsessive-compulsive students. Hence, a sample of 82 obsessive-compulsive patients were selected through convenience sampling and tested by Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI), The Yale–Brown Obsessive–Compulsive scale, Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI), Beck Anxiety Inventory(BAI), Beck Depression Inventory (BDI) and Obsessive Beliefs Questionnaire. Results have confirmed the reliability and validity of Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). Moreover, the factor structure employing the main components’ analysis with promax rotation confirmed the factor structure of Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI). Overall, the Persian version of Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) proved to possess adequate psychometric properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Validity
  • obsessive-compulsive disorder