رابطه ی طرحواره های شناختی فعال شونده، افکار خودآیند منفی و محتوای افکارخودآیند با کنش‎وری جنسی در دانشجویان متاهل زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فعالیت جنسی، به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسان مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان طرحواره های شناختی فعال شونده در حین رابطه ی جنسی، افکار خودآیند منفی و محتوای این افکار با کنش جنسی دانشجویان متاهل زن بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 125 نفر از دانشجویان متاهل زن دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر شاخص عملکرد جنسی، برانگیختگی طرحواره های شناختی در بافت جنسی و پرسشنامه ی سبک های جنسی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد طرحواره های شناختی فعال شونده و افکار خودآیند منفی با کنشی جنسی، افکار خودآیند سواستفاده ی جنسی، فقدان افکار تحریک کننده و فقدان تصویر تن مطلوب با کنشی جنسی در زنان متاهل، همبستگی منفی معناداری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد کنشی جنسی توسط متغیرهای افکار خودآیند منفی و طرحواره های شناختی، پیش بینی        می شود. این یافته ها بیان می کند که طرحواره های شناختی و افکارخودآیند منفی از متغیرهای تاثیرگذار بر کنشی جنسی زنان متاهل است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Activating Cognitive Schemas, Negative Automatic Thoughts and Sexual Arousal in Married Female College Students

چکیده [English]

Sexual activity is regarded as one of the most fundamental aspects of life. The research purpose is to investigate the relationship between activating cognitive schemas, negative automatic thoughts and sexual arousal in married female college students. Therefore, in a descriptive study based on regression, a sample of 125 female married students was selected from Ferdowsi University of Mashhad through the convenience sampling and was tested in terms of the sexual performance, activation of cognitive schemas in sexual context and sexual styles. Results of the regression analysis indicated that activating cognitive schemas and negative automatic thoughts are correlated to sexual arousal. Moreover, sexual abuse automatic thoughts were negatively correlated to the lack of stimulating thoughts, lack of desirable body image and sexual arousal of married women. The results of this research indicated that sexual arousal can be predicted by negative automatic thoughts and cognitive schemas. These findings confirm that cognitive schemas and negative automatic thoughts are the influencing variables of married women’s sexual arousal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Arousal
  • Cognitive Schemas
  • Negative Automatic Thoughts