اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 دپارتمان روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رویکرهای مختلفی برای درمان و کاهش نشانه های افسردگی ارایه شده است. یکی از این رویکردها، درمان های روان پویشی است. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی روان­درمانی پویشی کوتاه ­مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نشانه­ها و ابرازگری هیجانی مبتلایان به افسردگی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایش با پیش آزمون و پس­آزمون، گمارش تصادفی وگروه کنترل، 16 نفر از بین دانشجویان مبتلا به افسردگی، در دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه ی نمونه­گیری داوطلبانه­ انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، از نظر میزان افسردگی و ابرازگری هیجانی ارزیابی شدند. گروه آزمایش به مدت 20 جلسه، تحت مداخله ی روان پویشی کوتاه مدت فشرده قرار گرفتند اما در مورد گروه کنترل، مداخله­ای صورت نگرفت. نتایج تحلیل آنکووا نشان داد که مداخله ی روان پویشی کوتاه مدت فشرده، باعث کاهش نشانه­های افسردگی و افزایش ابرازگری هیجانی شده است. با توجه به نتایج یافته ها می­توان اظهار داشت که مداخله ی روان پویشی کوتاه مدت فشرده منجر به بهبود خلق (کاهش نشانه­های افسردگی) و افزایش افشای هیجانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Decreasing the symptoms of depression and Increasing Emotional Disclosure in Patients Suffering from Depression

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khoryaniyan 1
  • Leila Heidari nasab 2
  • Zahra Tayebi 2
  • Hamid reza Aghamohammadiyan shear baf 3
چکیده [English]

Various approaches have been put forward for the treatment and decrease of depression symptoms, one of which is intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). Therefore, the research purpose is to assess the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy in decreasing the symptoms of depression and emotional disclosure in patients suffering from depression. The research employed a semi-experimental method with pre-test-post-test-control group design. The sample comprised 16 individuals diagnosed with depression who were selected using voluntary sampling and were randomly assigned to the experimental and control groups. Prior to the intervention, the subjects were tested in terms of depression and emotional disclosure. The experimental group received 20 sessions of intensive short-term dynamic psychotherapy, whereas, the control group received no intervention. ANCOVA analysis indicated that intensive short-term dynamic psychotherapy has significantly decreased the symptoms of depression and increased the emotional disclosure. Overall, it can be concluded that short-term dynamic psychotherapy can elevate the lowered mood (decrease of depression symptoms) and increase the emotional disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-Term Dynamic Psychotherapy
  • Symptoms of Depression
  • Emotional Disclosure