اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

4 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

5 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

چکیده

فرایند های شناختی، از جمله توجه و زمان واکنش، نقش عمده ای در زمینه های مختلف عملکردی دارند. یکی از روش های مورد استفاده ی روان شناسان برای افزایش تمرکز و توجه و تغییر در زمان واکنش، آموزش نوروفیدبک است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه و زمان واکنش بازیکنان مبتدی تنیس روی میز بود. بدین منظور   طی یک طرح نیمه آزمایش با پیش آزمون، پس آزمون  و گروه کنترل، 36 داوطلب به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش (نوروفیدبک واقعی)، پلاسیبو (نوروفیدبک ساختگی) و کنترل کاربندی شدند. گروه ها، ابتدا و انتهای پژوهش از نظر و میزان توجه و زمان واکنش، ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش نوروفیدبک برکاهش زمان واکنش موثر است ولی بر میزان توجه، تاثیری ندارد. بنابراین به نظر می رسد که آموزش نوروفیدبک می تواند در عملکرد شناختی به خصوص در کاهش زمان واکنش موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Neurofeedback Training in Cognitive Performance

نویسندگان [English]

  • Fariba Nabavi Al Agha 1
  • Farah Naderi 2
  • ali reza Heidari 3
  • Hasan Ahadi 4
  • Mohammad Ali Nazari 5
چکیده [English]

Cognitive processes, such as attention span and reaction time play a key role in a variety of practical realms. An effective method which can be applied to increase the concentration, attention and also the alteration of reaction time is neurofeedback training. The research purpose is to assess the effectiveness of neurofeedback training in the attention and reaction time of novice tennis players. Therefore,a sample of 36 volunteers was randomly selected and assigned to experimental group (real neurofeedback) and placebo group (simulated neurofeedback),through employing a semi-experimental method with pre-test, post-test and control group design.Both groups were assessed in terms of attention span and reaction time prior and subsequent to the training. The result of difference variance analysis indicated that neurofeedback training is effective in decreasing the reaction time. However, no support was found in terms of attention span. Overall, it can be concluded that neurofeedback training is effective in the enhancement of cognitive performance, particularly, the decrease of reaction time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurofeedback
  • Reaction time
  • Attention Span