بررسی مدل پیش بینی افکار خودکشی بر اساس رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری با واسطه گری افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رویدادهای استرس­زای زندگی، رویدادهایی مشکل­زاست که با بروز اختلالات هیجانی همراه است و به نظر می­رسد یکی از عواملی که موجب درگیری افراد با افسردگی و نشخوار فکری می­شود، تجربیات استرس­آمیزی است که به طور مداوم در طی زمان رخ می دهد و می تواند نقش مهمی در پدیدآیی افکار خودکشی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، ارایه ی مدلی به منظور پیش­بینی افکار خودکشی بر اساس رویدادهای استرس­زا و نشخوار فکری در دانشجویان با واسطه­گری افسردگی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش از نوع همبستگی، 155 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز به شیوه ی تصادفی انتخاب و از نظر افسردگی، افکار خودکشی، پاسخ­های نشخواری و رویدادهای زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل همبستگی نمرات نشان داد که رویدادهای استرس زا و نشخوار فکری می­توانند به طور معناداری افسردگی و افکار خودکشی را به طور مستقیم پیش­بینی کنند. با توجه به مدل پیشنهادی، مشخص شد که رویدادهای استرس زا و نشخوار فکری با واسطه­گری افسردگی، می توانند به طور معناداری افکار خودکشی را پیش بینی کنند. به نظر می رسد، احتمال بروز افسردگی و افکار خودکشی در دانشجویانی که رویدادهای استرس­زای بیش­تری را تجربه کرده­اند و از سبک پاسخ نشخواری استفاده می­کنند، بیش­تر است. با توجه به این­که دانشجویان نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارند؛ به کارگیری روش­هایی که موجب پیشگیری و درمان افسردگی و افکار خودکشی می­شود، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the predicting suicidal thoughts model based on stressful life events and depressive mediated rumination

نویسندگان [English]

  • Mina Vesal
  • Mohamad Ali Godarzi
چکیده [English]

Stressful life Events, are challenging occurrences that are associated with emotional disruptions and seem to be one of the factors that lead individual to clash with depression and rumination, are worrying experiences that continually occur over time and can have an important role in creating suicidal thoughts. The aim of this study is to present a model to predict suicidal thoughts based on stressful events and depressive mediated rumination in students. Therefore, in a correlation study, 155 post-graduate students of Shiraz University were selected randomly and evaluated for depression, suicidal thoughts, and rumination responses. Correlation analysis showed that stressful life events and rumination scores can directly and significantly predict depression and suicidal thoughts. According to the proposed model, it was found that stressful life events and depressive mediated rumination could significantly predict suicidal thoughts. It appears that the risk of depression and suicidal thoughts is higher in students who have experienced more stressful life events and tend to use ruminative response more often. Given that students have an important role in community development; employing methods that prevent and treat depression and suicidal thoughts among this demographic is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stressful events
  • rumination
  • depression
  • suicidal thoughts