رابطه ی کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از موقعیت های اجتماعی که فکر می کنند ممکن است در آن رفتاری خجالت آور داشته باشند یا وضعیتی که فکر می کنند در آن مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گیرند، می ترسند و سعی می کنند از آنها اجتناب کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کارکرد خانواده و اختلال اضطراب اجتماعی با میانجگری کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 500 دانش آموز دختر پایه اول دبیرستان های شهرکرد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و از نظر کارکرد خانواده، تنظیم هیجانی، اضطراب اجتماعی و کمرویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل مسیر نمرات نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی برخوردار است و مسیر کارکرد خانواده به کمرویی، کارکرد خانواده به دشواری در تنظیم هیجانی، کارکرد خانواده به اضطراب اجتماعی، کمرویی به اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجانی به اضطراب اجتماعی معنادار است. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم کارکرد خانواده بر اضطراب اجتماعی از طریق کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی، می توان گفت که ضریب اثر کارکرد خانواده از طریق کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی معنادار است. با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان کمرویی و دشواری در تنظیم هیجانی را به عنوان یک میانجی مناسب در رابطه ی بین کارکرد خانواده و اضطراب اجتماعی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family functioning relationship with social anxiety disorder mediated by shyness and difficulty in regulating emotions

نویسندگان [English]

  • Farhad Mohamadi Masiri 1
  • Nader Hajilo 1
  • Abbas Abolghasemi 2
چکیده [English]

Social anxiety is one of the anxiety disorders. People with social anxiety disorder are afraid of social situations in which they think they may behave in an embarrassing way or be negatively evaluated by others, and try to avoid them. This study aimed to investigate the relationship between family functioning and social anxiety disorder mediated by shyness and the difficulty in emotional regulation. Therefore, in a descriptive and correlational study, 500 first year high school students in Shahrekord city were selected through multistage cluster sampling method and evaluated for family functioning, emotional regulation, social anxiety and shyness. Scores path analysis showed that the proposed model fitted well and the path from family functioning to shyness, family functioning to difficulty in emotional regulation, family functioning to social anxiety, shyness to social anxiety, and difficulty in emotional regulation to social anxiety is significant. Considering indirect effects of family functioning on social anxiety through shyness and difficulty in emotional regulation, it can be concluded that the coefficient effect of family functioning through shyness and emotional regulation difficulties on social anxiety is significant. According to the results, shyness and difficulty in emotional regulation could be considered as an appropriate intermediary in the relationship between family functioning and social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • emotional regulation
  • family functioning
  • shyness