توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

طرحواره های ناسازگار اولیه، الگو ها یا درون مایه  های عمیق، فراگیر و ناکارآمدی است که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته، در دوران بزرگسالی تداوم می یابد و در عمیق ترین سطح شناخت، عمل می کند که معمولا فرد نسبت به آنها آگاهی ندارد. طرحواره ها، باعث می شود افراد مستعد افسردگی، اضطراب، روابط بین فردی ناکارآمد و اختلالات روانی- جسمانی شوند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان توانایی ابعاد شخصیتی و طرحواره  های ناسازگار اولیه در پیش بینی افسردگی بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 384 نفر (201زن، 172مرد، 11 نامعلوم) براساس نمونه گیری در دسترس از دانشگاه  های زنجان و لرستان انتخاب و از نظر طرحواره  های ناسازگار اولیه، ابعاد شخصیتی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که طرحواره  های ناسازگار،  با عامل روان رنجوری همبستگی مثبت و با چهار عامل برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وظیفه شناسی همبستگی منفی داشت. طرحواره  های ناسازگار گزینشی توانست 27 درصد از واریانس افسردگی را تبیین کنند. با توجه به یافته  های حاصل،  می توان گفت که عامل روان رنجوری، یک عامل مهم در شکل گیری طرحواره  های ناسازگار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potency of early maladaptive schemas and personality dimensions in prediction of depression

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezaei
  • simin GHolamrezayi
  • Mohamad Ali Sepahvandi
  • Firoze Ghazanfari
  • Fazollah Darikvand
چکیده [English]

Early maladaptive schemas are patterns or deep themes, pervasive and inefficient which are formed in childhood or adolescence. They continue in adulthood and they act on the deepest level of cognition in which usually a person is not aware of .The Schemas make people who are prone to depression, anxiety, and dysfunctional interpersonal relationships and psycho-somatic get hurt. The purpose of this study was to determine the ability of personality dimensions and early maladaptive schemas in predicting depression. For this purpose in a descriptive study, correlation type, 384 patients (201 women, 172 men, 11 unknown) were selected based on the available samples from Zanjan and Lorestan University. They were tested regarding the early maladaptive schemas, personality traits and depression. Analysis of the regression indicated that maladaptive schemas are positively correlated with neuroticism factor and they are negatively correlated with four factors of extraversion, openness to experience, agreement and dutifulness. Selective maladaptive schemas were able to explain 27% of the depression variance. Given the current findings it can be said that neurotics is an important factor in formation of the maladaptive schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality dimensions
  • early maladaptive schemas
  • depression