اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری همراه با آموزش مهارت حل مساله بر خود نظم¬دهی خشم و احساس تنهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

خشم، واکنشی است که در موقعیت های گوناگونی از ناکامی های واقعی یا خیالی، آسیب ها، تحقیر ها یا بی عدالتی ها برانگیخته می شود و ممکن است به پاسخ های غیر ارادی مانند افزایش فشار خون، ضربان قلب، تعریق و افزایش قند خون منجر شود. خشم و تکانشگری می­توانند آغازگر بسیاری از اختلالات و آسیب­ ها باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر تجربه ی خشم، ابراز خشم، کنترل خشم و احساس تنهایی بود. بدین منظور، طی یک طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل، 20  دانشجو به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) کاربندی شدند. آزمودنی  ها قبل و بعد از اتمام مداخله،  از نظر میزان خشم و  احساس تنهایی مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه ی گروه درمانی شناختی-رفتاری شرکت کردند ولی اعضای گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکرد. تحلیل کواریانس نمرات آزمودنی  ها  نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر نمرات آزمودنی ها در خشم و احساس تنهایی موثر است. به نظر می رسد که درمان شناختی­
رفتاری می­تواند خشم و احساس تن هایی را در بین دانشجویان کاهش دهد و آموزش مدیریت خشم می­تواند به عنوان برنامه های کارآمد برای کاهش خشم و احساس تنهایی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group cognitive - behavioral therapy with problem solving training on anger self-regulation and feeling of loneliness

نویسندگان [English]

  • Azim Ghasemzadeh
  • Setare Jani
چکیده [English]

Anger is a reaction which excites due to the failures of various situations which are either real or imaginary, mental damages, humiliation or injustice. It may lead to involuntary responses such as increased blood pressure, heart rate, sweating, and increased blood sugar. Anger and impulsivity can be the initiator of many disorders and damages. The aim of the current study was to investigate the effectiveness of group cognitive - behavioral therapy on anger experience, expressing anger, anger control and loneliness. For this purpose, in a quasi-experimental design, a pre-test and post-test type along with the control group 20 Students was selected from available samples. They were randomly assigned to experimental (n = 10) and control groups (n = 10).Subjects were analyzed in terms of anger and loneliness both before and after the completion of intervention. The experimental Group underwent eight sessions of cognitive - behavioral therapy. The control group did not undergo any intervention. Analysis of covariance of subject’s scores indicated that cognitive - behavioral therapy is effective on subject’s score in anger and loneliness. It seems that that cognitive behavior therapy can reduce anger and loneliness among students.  Anger management training can serve as an efficient program for reducing anger and loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling of loneliness
  • Anger
  • cognitive behavior therapy
  • Problem solving skill