عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس در کلینیک های منتخب شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه چشم، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تأکید بیش از حد بر زیبایی، باعث رشد روزافزون متقاضیان جراحی زیبایی در کشورهای مختلف شده است. این جراحی ها بیشتر برای از میان بردن ناخوشنودی افراد از ظاهر خود و در پاره ای از موارد جهت افزایش عزت نفس انجام می‏شود. هدف این پژوهش، بررسی میزان عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس درکلینیکهای منتخب شهر تهران بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی- مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس، 240 متقاضی بوتاکس از نظر عزت نفس، رضایتمندی و نگرش نسبت به دوام دارو مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عزت نفس، رضایتمندی  و نگرش نسبت به دوام اثر دارو، ارتباط معناداری را بین زنان و مردان نشان ندارد. نتایج، ارتباط معناداری را بین عزت نفس و رضایت مندی از تزریق بوتاکس و نگرش به دوام اثر دارو و رضایت مندی نشان می‌دهد. نتایج نشان می‏دهد که هر چه نگرش نسبت به دوام اثر دارو افزایش یابد، رضایتمندی و هر چه رضایتمندی افزایش یابد، عزت نفس افراد نیز افزایش می یابد. این پژوهش از رابطه عزت نفس و تقاضا و اقدام پزشکی برای زیبایی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of drug effect in people applying for Botox

نویسندگان [English]

  • mohammad sahebalzamani 1
  • farhad adhami moghadam 2
  • Firouzeh Delavaran 3
  • Bahareh Zahedpasha 3
1 Departmen of management Faculty of Health, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Excessive emphasis on beauty has caused the growing number of applicants for cosmetic surgery in different countries. These surgeries are mostly done to eliminate people's dissatisfaction with their appearance and in some cases to increase self-esteem. The purpose of this research was to investigate the level of self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of drug effects in people applying for Botox in selected clinics in Tehran. For this purpose, during a cross-sectional descriptive research, 240 Botox applicants were selected by convenience sampling method and evaluated in terms of self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of the drug. The results of regression analysis showed that self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of drug effects do not show a significant relationship between men and women. The results show a significant relationship between self-esteem and satisfaction with botox injection and attitude towards the durability of the drug effect and satisfaction. The results show that the higher the attitude towards the durability of the drug effect, the higher the satisfaction, and the higher the satisfaction, the higher the self-esteem of the people. This research supports the relationship between self-esteem and demand and medical treatment for beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • satisfaction
  • Botox