اثر بخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارنه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه ازاد بندرعباس

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 استادیار دانشگاه هرمزگان

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد بندرعباس

چکیده

طرح واره درمانی وابستگی به مواد مخدر را به عنوان یک اختلال اولیه شناسایی می کند و فعال شدن طرح واره ناسازگار اولیه و اجتناب ناسازگار را عامل مهمی در افزایش عود مجدد وابستگی به مواد در میان افراد مبتلا به اعتیاد می داند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 40 نفر معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترک اعتیاد شیراز، به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری شامل گروه کنترل و گروه طرح واره درمانی کاربندی شدند. آزمودنی ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر نظم‌جویی شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که طرح واره درمانی باعث افزایش راهبرد سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و کاهش نمره راهبرد ناساگارانه تنظیم شناختی هیجان و افزایش بهزیستی روان شناختی می‌شود.نتایج فوق نشان می دهد که طرح واره درمانی ، درمان موثری برای بهبود بیماران مبتلا به اعتیاد می باشد و می توان از این شیوه درمانی در کنار سایر روش های دارویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of schema therapy on adaptive and maladaptive strategies of cognitive regulation of emotion and psychological well-being in addicted individuals undergoing preservation treatment with methadone

نویسندگان [English]

  • sareh peyman 1
  • Mahin Askari 2
  • Abdolvahab Samavi 3
  • azita amirfakhraei 4
1 University in Bandar Abbas
2 Department of School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
4 4- Department of psychology Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas , Iran
چکیده [English]

Schema therapy identifies drug addiction as a primary disorder and considers the activation of primary maladaptive schema and maladaptive avoidance to be an important factor in increasing the relapse of drug dependence among addicted people. The aim of this research was to investigate the effectiveness of schema therapy on adaptive and maladaptive strategies of cognitive regulation of emotion and psychological well-being in addicted individuals undergoing methadone preservation treatment. For this purpose, during a semi-experimental research with pre-test, post-test and control group, 40 addicts undergoing preservation treatment with methadone in Shiraz addiction treatment centers were selected by convenince sampling method and randomly divided into two groups of 20 including the control group and the schema therapy group. Subjects were evaluated at the beginning and end of the study in terms of cognitive regulation of emotion and psychological well-being. The results of multivariate covariance analysis showed that schema therapy increases the adaptive strategy of cognitive regulation of emotion and decreases the score of incompatible strategy of cognitive regulation of emotion and increases psychological well-being. It can be concluded that schema therapy is an effective treatment for the recovery of patients suffering from addiction and this treatment method can be used along with other medicinal methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • cognitive regulation of emotion
  • psychological well-being
  • addiction