نقش واسطه ایی رضایت جنسی در رابطه بین رفتارهای ابرازی و ابزاری و رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد واحد کرج

2 دپارتمان روانشناسی و آموزش، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

4 گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران

چکیده

عوامل زیادی مانند رفتارهای ابرازی و ابزاری، در تعاملات زوجین و رضایت زناشویی آنها موثراند که میتوان آنها را در سه گروه فردی، محیطی و رابطه تعاملی زوجین طبقه بندی نمود. رضایت جنسی یکی از عوامل بین فردی است که بر رضایت زناشویی موثر است. تجربه نشان داده است که سازگاری بالا، صمیمت، ارتباط و حمایت از همسر با افزایش رضایت جنسی همراه است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متغیر رفتارهای ابرازی و ابزاری با رضایت زناشویی به میانجیگری رضایت جنسی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. برای این منظور از بین افراد متقاضی توافقی 395 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر وضعیت زناشویی، رضایت جنسی، رفتارهای ابرازی و ابزاری روابط زوجین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی شاخص های برازش مدل نهایی نشان داد رفتارهای ابرازی و ابزاری رابطه مثبت و معنادار با رضایت زناشویی دارد. همچنین رضایت جنسی میتواند رابطه بین ، رفتارهای ابرازی و ابزاری با رضایت زناشویی را میانجیگری کند. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که ازدواج یکی از تصمیمات مهم زندگی محسوب میشود می‌توان با تمرکز بر رفتارهای ابرازی و ابزاری و آموزشهای پبش از ازدواج بر رضایت زناشویی و رضایت جنسی و تداوم روابط بین زوجین و افزایش کیفیت زوجین افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of sexual satisfaction in relation between expressive and instrumental behavior and marital satisfaction in divorce applicants

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mohseni Kabir 1
  • َAlireza Kiaamanesh 2
  • Hamid Poursharifi 3
  • maryam mashayekh 4
1 Department of health psychology, psychology faculty, Azad university branch Karaj
2 Dept. of Teaching and psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Department of psychology, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor , Department of Psychology, School of Psychology , Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
چکیده [English]

Many factors effect on couple interactions and marital satisfaction like expressive and instrumental behaviors that can classified in three groups: personal, environmental, and couple interactive relationship. Sexual satisfaction is one of the interpersonal factors that can effect on marital satisfaction. Experience has shown that high compatibility, intimacy, relations and spouse support is accompany with increased sexual satisfaction. The purpose of this research is to investigate the relation between expressive and instrumental behavior variable with marital satisfaction and mediating of sexual satisfaction using modeling method of structural equations. For this reason from consensus applicants, 395 people were selected by convenience sampling method and and were evaluated in terms of marital status, sexual satisfaction, expressive and instrumental behaviors of couples' relationships. The result of final model of fit index showed that expressive and instrumental behaviors have got positive and meaningful relation with marital satisfaction. Also sexual satisfaction can mediate the relation between expressive and instrumental behaviors with marital satisfaction. According to the findings it can be concluded that because marriage is one of the important decision; focusing on expressive and instrumental behaviors and premarital education can increase martial satisfaction, sexual satisfaction, lasting relationship between couples, and increase the quality of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • sexual satisfaction
  • expressive behavior
  • instrumental behavior