اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت دانش ‏آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مشاوره، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

مهارت‏های مقابله‏ای، یکی از مولفه‏های مهم سلامت ی و چگونگی واکنش انسان در برابر مسایل و مشکلات زندگی است و از این رو با انعطاف‏پذیری‎کنشی و سلامت ، ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر،  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله‏ای بر انعطاف‏ پذیری‏ کنشی و سلامت  دانش آموزان دختر بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی نیمه آزمایشی با استفاده از روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، 42 نفر از دانش آموزان دختر شهر آبادان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‏ای انتخاب و از نظر انعطاف‏پذیری‏کنشی و سلامت ، مورد آزمون قرار گرفتند. سپس آموزش راهبردهای مقابله ای به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد و هر دو گروه مجددا از نظر انعطاف‏پذیری‏کنشی و سلامت ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده‏ی آن بود که یادگیری راهبردهای مقابله‏ای،  بر انعطاف‏پذیری‏کنشی و سلامت  دانش‏آموزان تاثیر داشته و موجب بهبود آن شده است. نتایج آزمون پیگیری در گروه آزمایش و گواه نیز دوام این تاثیرات را نشان داد. بنابراین، می توان گفت که آموزش راهبردهای مقابله‏ای می‏تواند قدرت مقابله با فشار و تحمل تهدیدها و فشارهای درونی و بیرونی و روش‎های حفظ آرامش در شرایط تهدید‏آمیز را به افراد یاد داده و آستانه‎ی تحمل آنها را در برابر تهدیدها و فشارها بیافزاید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of coping strategies on flexibility of action and health of female students

نویسندگان [English]

  • Parishad Gandom Kar 1
  • Farah Naderi 2
  • Karim Savari
چکیده [English]

Coping skills is an important component of health and it is how a human reacts when faced with problems of life. That is why it is linked to the flexibility of action and health. The aim of the current research is to study the effectiveness of coping strategies training on the flexibility of action and health of female pupils. Therefore, during a semi-experimental study using a pretest – post-test along with the control group, 42 female students in Abadan city were selected using multi-stage random sampling. They were tested regarding flexibility of action and health. Then, training the coping strategies was presented to the experiment group in 8 sessions for duration of 90 minutes. Again both groups were assessed regarding flexibility of action and health. The results of covariance analysis indicated that learning coping strategies effected flexibility of action and health of pupils and induced improvement on it. The result of the follow-up test in both the experiment and control groups indicated the persistence of these effects. Thus, it can be said that training the coping strategies can teach the ability to cope with pressure, tolerance of threat, internal and external pressure and techniques to keep calm in threatening situations and increase the threshold of tolerance when faced with threats and pressures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping strategies
  • flexibility of action
  • Mental Health