اثربخشی اختصاصی‌سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه‌ای، نشخوارهای ذهنی وکیفیت زندگی در زنان خیانت دیده‌ی دارای علایم افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد نایین، دانشگاه ازاد اسلامی، نایین، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد نایین، دانشگاه ازاد اسلامی، نایین، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی واحد نایین دانشگاه آزاد اسلامی نایین ایران

چکیده

خیانت زناشویی به عنوان یک عامل آسیب­زا و رو به رشد در جوامع مختلف باعث ایجاد مشکلات متعددی برای همسری است که مورد خیانت واقع شده است. هدف این پژوهش مطالعه اثربخشی آموزش اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه­ای، نشخوارهای ذهنی و کیفیت زندگی زنان خیانت دیده دارای علایم افسردگی شهر یزد بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از زنان خیانت دیده به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام پژوهش، از نظر پذیرش و عمل، نشخوار ذهنی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.  گروه آزمایش 6 جلسه تحت آموزش اختصاصی­سازی حافظه سرگذشتی قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در کاهش اجتناب تجربه­ای و نشخوار ذهنی و افزایش کیفیت زندگی تأثیر معنی­دار داشته است. به نظر می رسد از این روش می­توان به عنوان یک مداخله درمانی موثر در افراد خیانت دیده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Autobiographical Memory Specificity Training (MEST) on Experiential Avoidance Ruminations and Quality of Life among Betrayed Women with Depression Symptoms

نویسندگان [English]

  • seyed masoud dehghan manshadi 1
  • elham froozandeh 2
  • mohamad zarehneyestanak 3
1 Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Department , Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
2 Department of Psychology,Educational Sciences and Psychology Department, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Naeein Iran
چکیده [English]

Marital Betray is a traumatic and growing factor in different societies causes many problems for betrayed spouse. The purpose of this study was the effectiveness Autobiographical Memory Specificity Training on rumination, experiential avoidance and quality of betrayed women with depression symptoms in Yazd. For this purpose, during a quasi-experimental pretest-posttest study with a control group, 30 betrayed women were selected by convenience sampling method and randomly assigned to the experimental and control groups. Participants were evaluated in terms of acceptance and practice, rumination and quality of life before and after the intervention. The experimental group received 6 sessions of Autobiographical memory specificity training. Multivariate analysis of covariance results showed that compared to the control group, the experimental group showed a significant decrease in experiential avoidance and mental rumination and a significant increase in the quality of life. It seems that this method can be used as an effective therapeutic intervention in betrayed people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autobiographical Memory Specificity Training
  • Experiential Avoidance
  • Ruminations
  • Quality of Life