بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مشکلات جنسی در زنان، شیوع بالایی داشته و پیوسته با تنشهای فردی و تخریب کیفیت زندگی ارتباط دارد. در ارزیابی مشکل جنسی زنان و مشخص کردن ماهیت آن، ارزیابی سایق جنسی، بررسی رشد و تکامل جنسی و در لابه لای اطلاعات کسب شده، خودکارآمدی جنسی به عنوان یک متغیر مداخله گر نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به اهمیت تشخیص برای ارزیابی این موضوع، هدف پژوهش حاضر، ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی در زنان بود. بدین منظور، در یک پژوهش زمینه یابی از نوع توصیفی- مقطعی، 594 زن 20-40 ساله، بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، وارد مطالعه شده و با پرسشنامه ی محقق ساخته ی خودکارآمدی جنسی، مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، 2 عامل را دراین پرسشنامه نشان داد.  بررسی های روان سنجی در این پژوهش، پایایی و اعتبار این پرسشنامه را تایید کرد. نتایج حاکی از آن بود که پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی، در جامعه ی ایرانی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است و می توان از آن در اقدامات مداخله ای و تشخیصی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factor structure, reliability and validity of the sexual self efficacy questionnaire

نویسندگان [English]

  • Shahram Vaziri 1
  • Farah LOtfi kashani 2
چکیده [English]

Sexual problems in women are highly prevalent and it is continuously related to individual’s stress and destruction of quality of life. In assessment of women’s sexual problem and determining its nature, assessment of sexual drives, study of growth, sexual development and in amidst information, sexual self efficacy as an intervening variable plays a decisive role. Regarding the importance of recognizing the assessment of this subject, the aim of the current study was to build and study the properties of psychometric of the sexual self efficacy questionnaire in women. Therefore, in a survey study of cross – sectional, 594 women with the age range of 20-40 entered the study after applying inclusion and exclusion criteria. They were tested with sexual self-efficacy -researcher constructed questionnaire. Factor analysis using principal components analysis with varimax rotation indicated two factors in this questionnaire. Psychometric evaluation of this study confirmed the reliability and validity of the questionnaire. Our results indicated that sexual self-efficacy questionnaire; in the Iranian society has good psychometric  roperties and can be used in diagnostic and interventional procedures. Keywords: sexual self efficacy, validity, reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual self efficacy
  • Validity
  • Reliability