بررسی اختلالات شناختی بیماران دوقطبی نوع یک با ویژگی های سایکوتیک و مقایسه آنها با گروه بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اختلال دوقطبی خلق، انرژی و سطح فعالیت های معمول زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال همراه با بدکارکردی هایی در عملکرد شناختی و اجرایی رخ  وابعاد گسترده‌ای از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بیشترین حیطه هایی که تحت تاثیر بیماری قرار می‌گیرند توجه، یادگیری کلامی و عملکرد اجرایی است. همچنین بدکارکردی های عصب شناختی بیشتری در میان افراد دوقطبی با ویژگی های سایکوتیک در حیطه های حافظه کلامی، حافظه کاری، دیداری فضایی حوزه هایی از عملکرد اجرایی شامل طرح ریزی، حافظه کاری و سرعت پردازش، سرعت روانی حرکتی و توجه مداوم گزارش شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات شناختی بیماران دوقطبی نوع یک با ویژگی های سایکوتیک و مقایسه آنها با گروه بهنجار بود. برای این منظور، طی یک پژوهش علی مقایسه‌ای 45 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی و 54 نفر به عنوان گروه بهنجار به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و از نظر کارکردهای شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. بنتایج تحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از تفاوت معنادار کارکردهای شناختی حافظه، توجه، هوش و بازداری شناختی در میان دو گروه بود. یافته‌های پژوهش از این امر حمایت می‌کند که بیماری دوقطبی نسبت به گروه شاهد بهنجار، با نقایصی در نیمرخ شناختی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cognitive Dysfunctions in Patients with Type 1 Bipolar Disorder with Psychotic features in Comparison with the Control Group

نویسندگان [English]

  • SOODABE MOHAMADINIA
  • Amirhossein jafari-Mehdiabad
  • sajedeh hamidian
چکیده [English]

Bipolar disorder affects an individual’s mood, energy, and routine life activities. This disorder is associated with dysfunctions in cognitive and executive function and influences different aspects of one’s life. attention, verbal learning and executive function are domains affected the most in bipolar disorder. Also, more neurocognitive dysfunctions in verbal memory, working memory, visuospatial abilities and some aspects of executive functions including planning, working memory, processing speed, psychomotor speed and sustained attention among patients with psychotic features is reported. The aim of this study was to investigate the cognitive dysfunctions of patients with type 1 bipolar disorder with psychotic features in comparison with the control group. In this regard, by a causal-comparative study, a sample selected by convenience sampling method included 45 patients with bipolar disorder and 54 subjects as the healthy control group and their cognitive function were assessed. The results of multivariate analysis of variance indicated significant differences between the two groups in terms of the cognitive functions of memory, attention, intelligence, and cognitive inhibition. Results of this study supports this finding that bipolar disorder is associated with cognitive profile difficulty in comparison with normal control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive dysfunction
  • bipolar disorder type1
  • psychosis