تاثیر مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر کنترل توجه، کارکردهای اجرایی و ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاق

نویسندگان

چکیده

افزایش روزافزون افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن به عنوان یک مشکل جدی سلامت محسوب می­شود. گفته می­شود که چاقی و اضافه وزن یکی از جدی ترین معضلات تهدید کننده سلامت افراد و اپیدمی هزاره سوم است. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر بهبود کنترل توجه، کارکردهای اجرایی و ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. برای این منظور  طی یک پژوهش نیمه تجربی 48 زن از مراجعین درمانگاه های شرکت نفت و گاز بند عباس به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ذهن آگاهی، بیوفیدبک و کنترل گمارش شدند. گروه ها قبل، بعد از اتمام و یک ماه پس از اتمام پژوهش از نظر کنترل توجه، نقص در کارکردهای اجرایی و ولع مصرف مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه های مداخله، در کنترل توجه نمرات بیشتر و در کارکردهای اجرایی و ولع مصرف میانگین کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر ذهن آگاهی و تمرینات بیوفیدبک بر ارتقاء کارکردهای اجرایی، کنترل توجه و کاهش ولع مصرف در زنان دارای اضافه وزن و چاقی بود. ازاین رو، توجه به این یافته ها و سازوکار اثربخشی این دو روش مداخله می تواند پیامدهای مثبتی بر افزایش توانایی های شناختی و روان شناختی زنان دارای اضافه وزن و چاق داشته باشد.   

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of a Mindfulness-based Stress Reduction Intervention and Biofeedback Exercises on Attention Control, Executive Functions, and Food Craving in Overweight and Obese Women

نویسندگان [English]

  • Bahareh Mirahmadi
  • mohammad oraki
  • kamal parhoon
چکیده [English]

The growing number of obese and overweight people is a serious health problem. Obesity and overweight have been noted among the most serious health threats and the epidemics of the third millennium. The aim of the present research was to compare the effects of mindfulness and biofeedback exercises on attention control, executive functions, and food cravings in overweight and obese women. In this quasi-experimental study, 48 women referring to the clinic of the Oil and Gas Company of Bandar Abbas were selected by the convenience sampling method and randomly assigned to the three groups of mindfulness, biofeedback, and control. The participants in these groups were evaluated for attention control, executive functions, and food craving before, after and one month after the interventions. The results of analysis of covariance showed that the intervention groups had higher control attention scores while lower mean scores for executive functions and food craving than the control group. The results indicated the effectiveness of mindfulness and biofeedback exercises on improving executive functions and attention control and reducing craving for foods in overweight and obese women. Therefore, identifying the mechanisms underlying the effects of these two interventions can have positive consequences on the cognitive and psychological abilities of overweight and obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Biofeedback
  • Attention control
  • Executive functions
  • Food craving
  • Overweight
  • Obesity