اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش روانی بیماران مبتلا به کم‌کاری تیرویید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ترس از پیشرفت بیماری به عنوان یکی از مهم­ترین سازه­های روان­شناختی از شایع­ترین علایم پریشانی و استرس­زا برای بیماران مبتلا به یک بیماری تهدیدکننده زندگی محسوب می­شود.  ترس از پیشرفت بیماری را می‌توان به عنوان یک ترس واکنشی، واقع بینانه تعریف کرد که فرد کاملا از آن آگاه است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش­های روان شناختی بیماران مبتلا به کم­کاری تیرویید هاشیموتو بود. برای این منظور طی یک مطالعه نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون، پیگیری و گروه کنترل، 32 نفر  بیمار مبتلا به کم­کاری تیرویید هاشیموتو از بین بیماران مراجعه­کننده به کلینیک­های پزشکان فوق تخصص شهر کرج به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (16 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. گروهها قبل و بعد از پایان مداخله و سه ماه بعد از اتمام پژوهش از نظر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش روان‌شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس با اندازه­گیری مکرر تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در ترس از پیشرفت بیماری ، و واکنش­های روانشناختی نشان داد. یافته­ها بیانگر تاثیر درمان شناختی رفتاری بر ترس از پیشرفت بیماری و واکنش­های روانشناختی بیماران مبتلا به کم­کاری تیرویید بود؛ بنابراین می­توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای بهبود زندگی بیماران مبتلا به بیماری هاشیموتواستفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Fear of Disease Progression and Psychological Distress of Patients with Hypothyroidism

نویسندگان [English]

  • azam hoseinzadeh
  • salman zarei
چکیده [English]

Fear of disease progression as one of the most important psychological structures is one of the most common symptoms distress and stress for patients with a life-threatening disease. Fear of disease progression can be defined as a realistic reactive fear of which the person is fully aware. The aim of study was to investigate the effect of cognitive behavioral therapy on the psychological distress and fear of disease progression of patients with hashimoto's hypothyroidism. For this purpose, in a quasi-experiential   study with pre-test, post-test, follow up and control group, 32 patients with hashimoto's hypothyroidism among the patients referred to clinics of subspecialty physicians in Karaj were selected by available sample and randomly divided into experimental and control groups (n= 16 each).  The groups were evaluated for psychological distress and fear of disease progression before and after the treatment intervention and three months after the end of the research. The result of analysis   of   covariance with repeated measures showed a significant difference in fear of disease progression and psychological distress between the performance of two experimental and control groups. The results indicate the effect of cognitive behavioral therapy on the fear of disease progression and psychological distress in patients with hypothyroidism; therefore, this intervention can be used as a complementary treatment, along with medication, to improve the lives of patients with hashimoto's disease.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive Behavioral Therapy
  • Fear of Disease Progression
  • Psychological Distress
  • Hypothyroidism