برازش مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه ب در جمعیت غیربالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

اختلالات شخصیت دامنه گسترده‌ای داشته و تاثیرات فراگیری در زندگی فردی و ارتباطات بین فردی دارند. شناخت عوامل زمینه ساز اختلالات شخصیت، باعث فهم دقیق تر و شناخت عوامل پیشگیرانه و در نهایت یاری رسان در زمینه درمان آن ها می‌شود. هدف پژوهش حاضر برازش مدل جایگزین اختلالات شخصیت DSM-5 در پیش بینی نشانه های اختلالات شخصیت خوشه B در جمعیت غیربالینی بود. برای این منظور، طی یک مطالعه توصیفی مقطعی،520 دانشجوی از دانشگاه­های آذربایجان شرقی با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر اختلالات شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری حاکی از ارتباط مثبت و معنادار ابعاد نابهنجار شخصیت و اختلالات شخصیت خوشه ب بود. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد، بین ابعاد نابهنجار شخصیت (عاطفه منفی، گسلش، مخالفت ورزی، مهارگسیختگی و روان پریشی) با اختلالات شخصیت خوشه ب، (اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت نمایشی، اختلال شخصیت خودشیفته) رابطه معناداری وجود دارد     (05/0 > P). نتیجه معادلات ساختاری نیز گویای این مساله بود که ابعاد نابهنجار شخصیت هم از لحاظ مولفه ها و هم به صورت کلی توانستند اختلالات شخصیت خوشه ب را پیش بینی کنند. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه همبستگی معناداری بین اختلال شخصیت خوشه B و ابعاد نابهنجار شخصیت وجود دارد و قدرت این رابطه می­تواند ابعاد نابهنجار شخصیت را پیش بینی  می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fitness of DSM-5 Personality Disorders Alternative Model in Predicting the Symptoms of Cluster B Personality Disorders in a Non-clinical Population

نویسندگان [English]

  • latifesadat maardani
  • reza abdi
  • Gholamreza Chalabianloo
Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

Personality disorders have a wide range and pervasive effects on personal life and interpersonal relationships. Understanding the factors predisposing to personality disorders helps obtain a more accurate understanding of suitable preventive measures and treat these disorders. The aim of this study was to evaluate the fitness of an alternative model for DSM-5 personality disorders in predicting the symptoms of cluster B personality disorders in a non-clinical population. For this purpose, in a descriptive cross-sectional study, 52 students studying in the universities of East Azerbaijan province of Iran were selected by the accessible sampling method. These students were evaluated for personality disorders. The results of structural equation modeling indicated a positive and significant relationship between abnormal personality dimensions and cluster B personality disorders. According to correlation coefficients, the abnormal personality dimensions of negative emotions, failure, opposition, uncontrollably, and psychosis were significantly associated with cluster B personality disorders, including antisocial personality disorder, borderline personality disorder, histrionic personality disorder, and narcissistic personality disorder (P<0.05). The results of structural equations also indicated that abnormal personality dimensions, both in terms of the items and in general, could predict the symptoms of cluster B personality disorders. Overall, the results of this study showed a significant correlation between cluster B personality disorder and abnormal personality dimensions. In addition, the strength of this relationship could predict abnormal personality dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal personality dimensions
  • Cluster B personality disorders
  • DSM-5