پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بر اساس حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - تبریز - ایران

3 روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

عوامل آسیب­ پذیری روانی مختلفی ممکن است در ترس از کرونا نقش داشته باشد. یکی از این عوامل حساسیت اضطرابی است. حساسیت اضطرابی نشان دهنده ترس از احساسات بدن همراه با برانگیختگی اضطرابی به دلیل عواقب درک شده جسمی، روانی یا اجتماعی است. شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد حساسیت اضطرابی نقش مهمی در نگهداری و پیشرفت علایم اضطراب در همه اختلالات اضطرابی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا بود.  برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 128 نفر به صورت نمونه داوطلبانه، در این مطالعه شرکت و از نظر اضطراب بیماری کرونا، حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین اضطراب بیماری با حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه معناداری وجود دارد (001/0>p). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 1/30 درصد از واریانس اضطراب بیماری کرونا توسط مولفه­های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی تبیین می‌شود. با توجه به نتایج این مطالعه می­توان حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی را پیش­بین مناسبی برای شدت اضطراب بیماری کرونا در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the severity of anxiety in Coronavirus disease based on anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty

نویسندگان [English]

  • Azam Ghorani Eshtelagh Sofla 1
  • Sahar Torabi Zonouz 1
  • Majid Mahmoud Alilou 2
  • Razieh Pak 3
1 Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Various psychological vulnerabilities such as uncertainty, perceived vulnerability to disease, psychological vulnerability background, anxiety, and worry can contribute to the fear of the coronavirus disease. One of these factors is anxiety sensitivity that refers to the fear of the feelings associated with anxiety arousal due to perceived physical, psychological, or social consequences. There is evidence that anxiety sensitivity plays an important role in the persistence and progression of anxiety symptoms in all anxiety disorders. The aim of this study was to investigate the role of anxiety sensitivity and uncertainty intolerance in predicting the severity of coronavirus disease anxiety. For this purpose, a descriptive correlational study was conducted on 128 volunteers assessed in terms of Covid-19 disease anxiety, anxiety sensitivity, and uncertainty intolerance. The results of multiple regression analysis showed the existence of a significant relationship between disease anxiety, anxiety sensitivity, and uncertainty intolerance (p <.001). The results of stepwise regression analysis showed that 30.1% of the variance of coronavirus disease anxiety was explainable by anxiety sensitivity and uncertainty intolerance. According to the results of this study, anxiety sensitivity and uncertainty intolerance can be considered appropriate predictors of coronavirus disease anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus disease anxiety
  • Anxiety sensitivity
  • Uncertainty intolerance