مقایسه ی اثربخشی درمان یکپارچه نگر، معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دپارتمان روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پستان نمادی از زنانگی است، از بین رفتن پستان به نوعی زنانگی و جذابیت جنسی زنان را کاهش می­دهد. هدف پژوهش حاضر،‌ مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه نگر، معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، ۶۰ نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به روش نمونه­ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در ۳ گروه آزمایش و ۱ گروه کنترل کاربندی شدند. گروه­ها قبل و بعد از اتمام پژوهش و 2 ماه بعد از آن،  از مداخله از نظر تجربه جنسی مورد آزمایش قرار گرفتند، جلسات گروه درمانی جداگانه برای هر سه گروه یک بار در هفته به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه­ای تشکیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که درمان یکپارچه نگر، درمان شناختی- رفتاری و معنویت درمانی  بر عملکرد جنسی  بیماران تحت آموزش، موثر بوده است و این تاثیر در آزمون پیگیری پایدار بوده است. به نظر می­رسد که این درمان ها می­توانند در کنار سایر مداخلات مثل دارو درمانی و مداخلات پزشکی، در کاهش اختلال عملکرد جنسی این بیماران موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Integrative Psychotherapy, Spiritual Therapy, and Cognitive-Behavioral Therapy on sexual dysfunction in Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Shovan Sheydaei Aghdam 1
  • Farah LotfiKashani 2
  • Shahram Vaziri 2
  • ًَAfsaneh khajevand khoshli 1
1 Department of Health psy, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of clinical psy, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Breast is symbol of femininity. loss of the breast would somehow reduce femininity and sexual attractiveness of women. The aim of the present study was to compare the effectiveness of integrative psychotherapy, spiritual therapy, and cognitive-behavioral therapy on sexual dysfunction in women with breast cancer. For this purpose, in a semi-experimental study with pre-test, post-test and control group, 60 women with breast cancer of Shohadaye-Tajrish Hospital in Tehran were selected by  Convenience sampling method and randomly divided into 3 experimental groups and 1 control group. The sexual experience of groups was tested before and after research and two months afterward the interventions. Separate group therapy sessions were presented for all three groups once a week for 8 sessions in 90 minutes.  The result of multivariate analysis of covariance (MANCOVA), indicated that integrative psychotherapy, cognitive -behavior therapy, and spiritual therapy were effective on the sexual performance of patients under training, and this effect was consistent in the follow-up test. It seems that these therapies, along with other interventions such as medication and medical interventions, can be effective in reducing sexual dysfunction in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative Psychotherapy
  • Cognitive-Behavior Therapy
  • Spiritual Therapy
  • Sexual Dysfunction
  • Breast Cancer