درمان آمیخته افسردگی: طراحی و مطالعه مقدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دپارتمان روان شناسی تربیتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی. ایران، تهران

چکیده

بیماران افسرده جزو گروه­هایی هستند که درمان کافی را دریافت نمی­کنند و تنها نیمی از آنها بهبود می­یابند. به نظر می‌رسد مدیریت موثر افسردگی نیازمند توجه بیشتر به ترجیحات بیماران، نیازهای درمانی آنها و در نهایت بکارگیری بسته­های درمانی جامع­تر برای به حداکثر رساندن مشارکت بیمار و بهره­گیری کافی از درمان است . هدف از این مطالعه اجرای یک بسته درمانی آمیخته بر بهبود علایم افسردگی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه­آزمایشی، با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون 65 نفر از زنان با تشخیص افسردگی، به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه (شناختی، بین فردی، سیستمی و آمیخته) 15 نفره گمارده شدند. هر گروه یک مداخله درمانی را به مدت 12 جلسه 2 ساعته دریافت کردند. تمامی شرکت کنندگان قبل و پس و سه ماه بعد از اجرای مداخلات، از نظر میزان افسردگی­ ارزیابی شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک­متغیری یک­راهه و تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر نشان داد بین چهار گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری، از نظر کاهش علایم افسردگی تفاوت معنادار وجود دارد. بسته درمان آمیخته افسردگی بر بهبود علایم افسردگی در کوتاه مدت و بلندمدت موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixed treatment package for depression: pilot study and design

نویسندگان [English]

  • rohulla hadadi 1
  • Mina Mojtabayi 1
  • Amir-Huoshang Mehryar 2
1 Dept. of Clinical Dept. of Clinical Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Dept. of Educational Psychology, Higher Institute of Education and Research in Management and Planning, Iran. Tehran
چکیده [English]

The   present   study   aimed   to   implement   a   mixed   treatment   package   to   reduce depressive   symptoms.   The   research   method   was   a   quasi-experimental   design,  pretest-posttest,   and   follow   up   with   a   control   group.   The   study's   statistical population   consisted   of   depressed   women   who   had   been   referred   to   Atieh Medical  Center  in  Tehran  in  2019-20.  The  sample  of  the  present  study  consisted of 60   individuals   who   were   diagnosed   as   depressed   patients.   These   individuals were randomly   assigned   to   four   groups.   Each   group   received   one   type   of therapeutic intervention   for   12   sessions   of   90   minutes.   The   Instrument   of   the study   included:  Beck  Depression  Inventory-II,  1988.  The   data  were  analyzed  by  Mixed   analysis   of variance   and   repeated   measurement.   The   results   showed   that  there  was  a  significant difference  between  reducing  depressive  symptoms  in  four  groups.   It   can   be   concluded that   a   mixed   treatment   package   is   effective   in  reducing  depressive  symptoms  in the  short  and  long  term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mixed treatment
  • depression
  • design
  • pilot study