اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ازدواج و رابطه ی زناشویی، منبع حمایت، صمیمیت و لذت انسان و رضایتمندی زناشویی، محصول سبک های شناختی زوجین و سوگیری های شناختی آنهاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی- هیجانی در افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 زن متاهل به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، از نظر میزان صمیمیت و رضایت زناشویی ارزیابی شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی- هیجانی قرار گرفت.  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اثربخشی مداخله ی  مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی- عاطفی (REBT) بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان معنادار است. به نظر می رسد که صمیمیت و رضایت زناشویی، نتیجه ی مهارت های همسران در برقراری ارتباط، حل منطقی مشکلات و تعارضات، انتظارت و باورهای عقلانی است و در مداخلات زناشویی، می توان از رویکرد رفتار درمانی عقلانی- هیجانی برای ایجاد این مهارت ها استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of intervention based on rational – emotional behavioral therapy in raising intimacy and women’s marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mitra Ghadam kheir 1
  • Hosien Ghamari Givi 1
  • Niloofar Mikaeeli 1
  • zohre Sepehri Shamlo 2
چکیده [English]

Marriage and marital relations, sources of support, enjoyment of human intimacy and pleasure and marital satisfaction is a product of cognitive styles of couples and their cognitive biases. The aim of the current study was to evaluate the effectiveness of health behavior interventions based on rational – emotional behavioral therapy in raising intimacy and marital satisfaction. Therefore, a quasi-experimental pre-test - post-test with the control group of 30 married women were chosen with available sample method. They were placed into two groups of experiment and control, randomly. Subjects were evaluated both before and after the treatment, in terms of intimacy and marital satisfaction. Then the experimental group underwent 8 sessions intervention based on rational– emotional behavioral therapy. Analysis of covariance indicated that the effectiveness of health behavior interventions based on rational– emotional behavioral therapy (REBT) is significant in raising intimacy and marital satisfaction. It seems that intimacy and marital satisfaction are the result of Spouse’s skills in making relationship, logical way of solving problems and conflicts, expectations and rational beliefs. In marital interventions, we can use rational– emotional behavioral therapy approach for creating these skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rational – emotional behavioral therapy
  • Intimacy
  • marital satisfaction