رابطه ی استقلال- وابستگی میدانی و باورهای فراشناختی با علایم وسواس در جمعیت غیربالینی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

افرادی که از نشانه های درونی استفاده می کنند و تحت تاثیر زمینه های محیطی یا میدانی قرار نمی گیرند، افراد مستقل از میدان و افرادی که تحت تاثیر زمینه قرار می گیرند و به نشانه های محیطی اهمیت می دهند، افراد وابسته به میدان تعریف می شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی     رابطه ی استقلال- وابستگی میدانی و باورهای فراشناختی با وسواس در جمعیت غیر بالینی بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 300  نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد غرب مازندران انتخاب و از نظر استقلال- وابستگی، باورهای فراشناخت و وسواس مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین استقلال- وابستگی با وسواس، همبستگی منفی و بین باورهای فراشناختی با وسواس، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و خرده مقیاس های باورهای مثبت درباره ی نگرانی،کنترل ناپذیری درباره ی خطر و خودآگاهی شناختی، قوی ترین پیش بینی کننده های وسواس در جمعیت غیربالینی است. همچنین به نظر می رسد شناسایی و تغییر باورهای فراشناختی مرتبط با کنترل ناپذیری خطر و خودآگاهی شناختی و باورهای مثبت درباره ی نگرانی، باید در درمان اختلال وسواس مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Field Independence and Dependence, Obsessive-Compulsive Symptoms and Meta-Cognitive Beliefs in a Nonclinical Sample of Students

چکیده [English]

People who exhibit field dependence tend to rely on information provided by the outer world, the field or frame of a situation and their cognitions based on this overall field. Hence, the research purpose is to investigate the relationship between field independence and dependence, obsessive-compulsive symptoms and meta-cognitive beliefs in a nonclinical sample of students. Therefore, a sample of 300 university students was randomly selected from among the Islamic Azad University located in the west of Mazandaran and tested in terms of field independence and dependence, obsessive-compulsive symptoms and meta-cognitive beliefs. Data that were analyzed using correlation coefficient and multivariate regression indicated that there is significant negative relationship between filed dependence-independence and obsessive-compulsive symptoms. However, significant and positive relationship was observed between the meta-cognitive beliefs and obsessive-compulsive symptoms. The subscales of positive beliefs about worry, uncontrollability of danger and cognitive self-awareness were the strongest predictors of obsessive-compulsive symptoms in the nonclinical sample. Moreover, it seems that recognition and change of meta-cognitive beliefs in relation to the uncontrollability of danger, cognitive self-awareness and positive beliefs about worry should be taken into consideration in the treatment of obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field Dependence-Independence
  • Meta-cognitive beliefs
  • obsessive-compulsive disorder