پیش‎بینى ناگویی هیجانی بر اساس طرحواره‌هاى ناسازگار اولیه و کمال‌گرایی با نقش میانجیگری انعطاف‌پذیری شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

درد مزمن، وضعیتی تحلیل برنده است که فرد دردمند را نه تنها با فشار ایجاد شده به وسیله درد، بلکه با بسیاری از عوامل تنیدگی‌زای مستمر مواجه می‌سازد و وجوه گوناگون زندگی وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زندگی فرد را مختل می‌کند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی ناگویی هیجانی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کمال­گرایی با نقش میانجیگری انعطاف‌پذیری شناختی در بیماران مبتلابه درد مزمن بود. برای این منظور از بین بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر تهران 300 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر ناگویی هیجانی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، کمال‌گرایی و انعطاف‌پذیری شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد انعطاف­پذیری شناختی بر ناگویی هیجانی به میزان 23/0 تاثیر منفی دارد (05/0 > p). از بین حوزه‌های طرحواره ‌های ناسازگار اولیه تنها حوزه محدودیت­های مختل در تبیین واریانس ناگویی هیجانی، به میزان 13/0 به‌صورت مثبت تاثیر دارد (01/0> p). دیگر یافته پژوهش نشان­داد کمال‌گرایی غیرانطباقی در تبیین واریانس ناگویی هیجانی به میزان 279/0- تاثیر دارد (01/0> p) و کمال­گرایی انطباقی در تبیین واریانس انعطاف­پذیری شناختی به میزان 139/0 تاثیر دارد (05/0 > p). نهایتاً اثر غیرمستقیم، کمال­گرایی انطباقی با ضریب تاثیر 035/0- بر ناگویی هیجانی از طریق انعطاف­پذیری شناختی معنادار است (05/0 > p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Alexithymia based on Early Maladaptive Schemas and Perfectionism Mediating the Role of Cognitive Flexibility in Patients with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • Lily Vakilian 1
  • MORTEZA TARKHAN 2
  • Javad Khalatbari 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon Tonekabon, Iran
2 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran,
3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Iran,
چکیده [English]

Chronic Pain is a weakening condition which not only exposes the person suffering to stress due to pain, but also encounters him or her with continuous tension and influences various aspects of his or her life and disturb it. The aim of the study, was prediction of Alexithymia based on early Maladaptive Schemas and Perfectionism with the Mediating role of Cognitive Flexibility in people with Chronic Pain. For this purpose, from the patients with Chronic Patients who have referred to Tehran hospitals, 300 people were chosen be convenience sampling and assessed regarding Alexithymia, Early Maladaptive Schemas, Perfectionism, and cognitive flexibility. Results of route analysis showed Cognitive Flexibility with the rate of 0.23 has negative effect on Alexithymia (p < 0.05). Among the areas of early Maladaptive Schemas, only the area of disrupted limitations in explanation of Alexithymia variance has 0.13 positive effect (p < 0.01). Another finding of the study showed that Maladaptive Perfectionism has the rate of -0.279 effect in explanation variance of Alexithymia (p < 0.01); and Adaptive Perfectionism in explanation of Cognitive Flexibility variance, has effect with the rate of 0.139 (P < 0.05). Ultimately, indirect effect of Adaptive Perfectionism with the effect rate of -0.035 on Alexithymia through Cognitive Flexibility is meaningful (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • early maladaptive schemas
  • perfectionism
  • Cognitive Flexibility
  • chronic pain