تجربه زیسته دختران از بلوغ زودرس: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

یکی از بحرانی­ترین دوره­های زندگی دوره­ی بلوغ است. بلوغ پدیده­ای طبیعی در روند تکاملی زندگی هر فرد است. دورانی که طی آن فرد شاهد انواع تغیرات جسمی و روان شناختی در وجود خود می‌شود. توسعه تغییرات فیزیکی مرتبط با بلوغ، زودتر از زمان معمول، تحت عنوان بلوغ زودرس شناخته می‌شود. ظهور این پدیده با ایجاد چالش­های جدی برای فرد همراه است. هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دختران از بلوغ زودرس بود. به همین منظور 8 نفر از دخترانی که بلوغ زودرس را تجربه کرده بودند به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد و با استفاده از مصاحبه­های نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه­گیری تا زمان اشباع داده­ها ادامه یافت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا داده­ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش کلایزری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بلوغ زودرس  باعث ایجاد چالش­های مضاعفی در زمینه­های جسمی، روانشناختی و اجتماعی مانند فشار نقش، تعلیق، عزت­نفس شکننده می­شود. می توان نتیجه گرفت که بلوغ زودرس در دختران با ایجاد چالش های جسمی و روانی همراه است. در مطالعه حاضر نشان داده شد که مشکلات روانی میتواند از مشکلات جسمی پیشی بگیرد و چالش­های بیشتری را برای افراد ایجاد کند و حتی در بزرگسالی نیز برای فرد حل نشده، باقی بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lived Experience of Precocious Puberty Girls: Qualitative study

نویسندگان [English]

  • Najmeh Gholami 1
  • Asma Azadi 1
  • Aloreza Bakhshayesh 2
2 Associate Professor and Faculty Member of Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Iran
چکیده [English]

One of the most critical periods of life is puberty, which is a natural phenomenon in the evolutionary process of each person's life. During puberty, the child experiences a variety of physical and psychological changes. The development of physical changes associated with puberty, earlier than usual, is known as precocious puberty which poses serious challenges for the individual. The aim of this study was to investigate the lived experience of girls from precocious puberty. So, eight girls who experienced precocious puberty were selected by convenience sampling method and studied using semi-structured interviews. Sampling was continued until data saturation. In order to analyze the data, the data were first recorded and coded and then analyzed using the colaizzi method. The results of this study indicate that precocious puberty poses additional challenges in physical, psychological and social fields such as role pressure, suspension, and fragile self-esteem. It can be concluded that premature puberty in girls is associated with physical and psychological challenges. In the present study, it was shown that mental problems can go beyond physical problems and create more challenges for people and remain unsolved even in adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • precocious puberty
  • girls