تدوین راهنمای درمان انگیزش‌افزایی ومقایسه اثربخشی آن با درمان فعال‌سازی رفتاری بر شدت اعتیاد مبتلایان به سومصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان،ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

اعتیاد یکی از مشکلات جوامع بشری است که مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی زیادی ایجاد کرده است. هدفاین پژوهش، تدوین راهنمای درمان انگیزش‎افزایی و مقایسه اثربخشی آن با درمان فعال‌سازی رفتاری در مبتلایان به سومصرف مواد بود. برای این منظور طی ‌یک پژوهش‌‌‌‌ترکیبی به منظور تدوین بسته درمان انگیزش‌افزایی از روش کیفی تحلیل مضمون قیاسی استفاده شد. توافق تخصصی برای بسته درمانی بالاتر از 9% به دست آمد. پس از تدوین بسته، طی ‌یک مطالعه مقدماتی اعتبار اولیه اجرایی این بسته تایید شد. سپس طی یک پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل، 45 فرد مبتلا به سومصرف مواد به‌شیوه هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل 15 نفری گمارده شدند. درمان انگیزش‌افزایی طی 8 جلسه و درمان فعال‌سازی رفتاری طی 10 جلسه روی گروه‌های آزمایشی اجرا شد. گروه‌‌ها در ابتدا و انتهای درمان، از نظر شدت اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان انگیزش‌افزایی و  فعال‌سازی رفتاری هر دو موجب کاهش شدت اعتیاد افراد مبتلا به سومصرف مواد می‌شوند و جهت تاثیرگذاری بر جنبه‌های مختلفی از زندگی این افراد سودمند هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Motivational Enhancement Therapy Guide and Comparing its Effectiveness with Behavioral Activation Treatment on Addiction Severity among Substance Abuse Patients

نویسندگان [English]

  • ilnaz sajjadian 1
  • atefe Khaliliyan 2
  • GHolam Reza Manshaee 3
1 Faculty Member, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 psychology group,education science and psychology faculty,khorasghan university,esfahan,Iran.
3 Azad Aslamic University
چکیده [English]

Addiction is one of the issues of human societies that has created a lot of   individual, social, moral, cultural, economical and health problems. The purpose of this study was to develop a guide of motivational enhancement therapy and compare its effectiveness with behavioral activation treatment among substance abuse patients. For this purpose in a combined research, in order to develop a motivational enhancement therapy guide qualitative method of deductive content analysis was used. Specialized agreement was obtained for treatment guide above %90.  After the formulation of the package in a preliminary study the operational validity of the package was confirmed. Then during a quasi-experimental study with pre- test, post- test   and control group were selected 45 people with substance abuse in a targeted manner and randomly in two experimental groups and one control group of 15 individuals were assigned. Motivational enhancement therapy over 8 sessions and behavioral activation treatment over 18 session was performed on experimental groups. at the beginning and end of treatment were assessed for their severity of addiction .The results of covariance analysis showed that motivational enhancement therapy and behavioral activation treatment booth reduce the severity of addiction in people with substance abuse and  to influence different aspects of life these people are useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational enhancement treatment guide
  • behavioral activation
  • severity addiction
  • Substance Abuse