نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه در بین کمال‌گرایی و علایم اختلال خوردن افراطی دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

اختلال­های خوردن جزء زیان‌بارترین بیماری­های روان‌پزشکی هستند که با بیماری­های پزشکی و روان‌شناختی مهمی همراه هستند و موجب هزینه­های شخصی، خانوادگی و اجتماعی چشمگیری می­گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه در بین کمال‌گرایی و علایم اختلال خوردن افراطی دختران دانشجو بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 214 نفر از دختران دانشجوی شهر اصفهان به‌صورت نمونه در دسترس انتخاب و از نظر کمال‌گرایی، تنظیم شناختی هیجان و خوردن افراطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از برازش مناسب مدل پژوهش بود. همچنین نشان داده شد مسیر مستقیم متغیر‌ کمال­گرایی به متغیر علایم اختلال خوردن افراطی (218/0T= ،016/0=β) معنادار نبود اما این متغیر توانست از طریق متغیر میانجی تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه بر علایم اختلال خوردن افراطی تاثیر بگذارد (001/0p= ،166/0=β). بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود به نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه در رابطه بین کمال‌گرایی و علایم اختلال خوردن افراطی توجه شود و درمانگران این مولفه­ را در کاربست درمانی خود بگنجانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Adaptive and Maladaptive Cognitive Emotion Regulation Strategies on Perfectionism and Symptoms of Binge Eating Disorder in Female College Students

نویسندگان [English]

  • mina soltani 1
  • batol salehi 2
  • malek bastami katuli 3
1 Esfahan univercity
2 Isfahan university
چکیده [English]

Eating disorders are among the most harmful psychiatric disorders, associated with important medical and psychological illnesses that cause significant personal, family, and social costs. The aim of the present study was to determine the mediating role of adaptive and maladaptive cognitive emotion regulation strategies on perfectionism and symptoms of binge eating disorder in female college students. In this respect, a descriptive-correlational study was performed and 214 female college students in Isfahan city were selected through the convenience sampling method and investigated in terms of perfectionism, cognitive emotion regulation, and binge eating. The results of the path analysis indicated that the research model was appropriate. It was also shown that the direct path of the perfectionism variable was not significant to the variable of binge eating disorder symptoms (β = 0.016, T = 0.218), but this variable was able to affect the symptoms of binge eating disorder through the mediating variable of maladaptive cognitive emotion regulation (β = 0.166, P = 0.001). Based on the results of the present study, it is suggested to consider the mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation in the relationship between perfectionism and symptoms of binge eating disorder and therapists need to incorporate this component in their therapeutic application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Binge-Eating Disorder
  • perfectionism
  • female