اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرانTehran, Iran

2 استادیار،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

خودکارآمدی را باور یک فرد به توانایی در داشتن یک رفتار یا انجام یک کار خاص به صورت موفقیت‌آمیز می‌دانند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند باورهای خودکارآمدی بسیاری از کارکردهای شخصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و افرادی که خودکارآمدی بالاتری دارند، از سلامت روان بهتری برخوردار هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل 14 دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران از طریق فراخوان و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. مداخله در 8 جلسه به مدت 4 هفته (2جلسه ارزیابی و 6 جلسه درمان) روی گروه آزمایش صورت گرفت. گروه‌ها قبل و بعد از انجام مداخله، از نظر خودکارآمدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد هیپنوتراپی شناختی تاثیر معناداری بر افزایش خودکارآمدی دانشجویان دارد (05/0P<). نتایج این پژوهش از تاثیر  هیپنوتراپی شناختی در ارتقای سطح خودکارآمدی دانشجویان، حمایت می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Hypnotherapy on Students’ Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Aliverdilou 1
  • Jamshid Jarareh 2
1 Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University,
2 Assistant Professor Of Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Self-efficacy is defined as a person's belief in the ability to successfully perform a particular behavior or task. Many studies have shown that self-efficacy beliefs affect many personal functions, and people with higher self-efficacy have better mental health. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive hypnotherapy on self-efficacy. For this purpose, during a quasi-experimental study with pre-test, post-test and control group, 14 students of Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran were selected by call and convenience sampling method and were randomly assigned to control and experimental groups. The intervention was performed on the experimental group in 8 sessions for 4 weeks (2 evaluation sessions and 6 treatment sessions). The groups were evaluated for self-efficacy before and after the intervention. The results of analysis of covariance showed that cognitive hypnotherapy has a significant effect on increasing students' self-efficacy (P <0.05). The results of this study support the effect of cognitive hypnotherapy in improving the level of self-efficacy of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Hypnotherapy
  • Self-efficacy
  • Students