رابطه ی نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری با نشانه های افسردگی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران

2 دپارتمان مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

افسردگی، ترکیبی از احساس غمگینی، تنهایی، تحریک پذیری، بی ارزشی و نا امیدی و گناه را با آرایه ای از نشانه های جسمی به همراه دارد و محققان، به طور مکرر از ارتباط بین نشخوارگری و افسردگی حمایت کرده اند. هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر همبستگی، 380 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ساده انتخاب و از نظر افسردگی، وسواس- بی اختیاری ،  بدشکلی بدن و نشخوار فکری مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که بین نشخوارگری فکری، بدشکلی بدنی و وسواس- بی اختیاری ارتباط معناداری وجود دارد و به ترتیب نشخوارگری فکری، نشخوار وسواسی، رضایت بدنی و شک، بهترین پیش بینی کننده ی افسردگی است. نشخوارگری فکری، به عنوان مولفه ای تاثیر گذار در افسردگی است که مستقیما یا از طریق ارتباط با وسواس- بی اختیاری و بدشکلی بدنی در ایجاد افسردگی، موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between intellectual rumination, physical deformation and obsession compulsion with depressive symptoms in students

نویسندگان [English]

  • Meysam Mahmoudiyan 1
  • simin Epchi hagh 2
  • kazem Rasoul Zadeh Tabatabaee
چکیده [English]

Depression is a combination of feelings of sadness, loneliness, irritability, worthlessness, hopelessness and guilt accompanied with an array of physical symptoms. Researchers repeatedly have supported the association between depression and rumination. The aim of the current study was to determine the contribution of intellectual rumination, physical deformation and obsession compulsion in predicting depressive symptoms in students. Therefore, in a descriptive study based on correlation, 380 students of university of Tehran were selected using a simple multi-stage random sampling and were tested in terms of depression, obsession-compulsion, body deformation and intellectual rumination. The result of regression analysis showed that there is a correlation between the intellectual rumination, physical deformity and obsession-compulsion. Thus, intellectual rumination, obsessive rumination, body satisfaction and doubt are the best predictor of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Body satisfaction
  • Obsessive rumination