اثربخشی آموزش ذهن شفقت‌ورز بر علایم اختلال اضطراب اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روا‌ن‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

چکیده

اختلال اضطراب اجتماعی، یکی از اختلالات اضطرابی شایع، مزمن و ناتوان‌کننده و از علل مهم افت عملکرد اجتماعی و تحصیلی دانشجویان است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش ذهن شفقت‌ورز بر علایم اختلال اضطراب اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام گرفت. برای این منظور طی یک پژوهش آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه 8 نفر از دانشجویان داوطلب دارای بالاترین نمره از نقطه برش در پرسشنامه اضطراب اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب و  به مدت 8 هفته و هر هفته یک جلسه تحت آموزش ذهن شفقت ورز قرار گرفتند. آزمودنی‌ها پیش از شروع درمان، در طی درمان، پس از درمان در مرحله پیگیری دو، چهار و شش هفته‌ای از نظر اضطراب اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (05/0>p) و فرمول درصد بهبودی استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ذهن شفقت‌ورز منجر به کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی، افزایش سرمایه‌های روان‌شناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می‌شود. پیگیری دو، چهار و شش هفته‌ای حاکی از پایداری  نسبی تغییرات بود. این پژوهش از اثربخشی آموزش ذهن شفقت‌ورز بر علایم اختلال اضطراب اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی حمایت می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Compassion Mind Training (CMT) on social anxiety Symptoms & psychological capitals among female students with social anxiety disorder of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • atiye poursaleh 1
  • Najme Hamid 2
  • Iran Davodi 3
1 M.A. in Clinical Psychology , Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Social anxiety disorder (SAD) is one of the most common, chronic and debilitating anxiety disorders and is one of the important causes of poor social and academic performance of students. The purpose of this study was to examine the effectiveness of Compassion Mind Training (CMT) on social anxiety symptoms & psychological capitals in female students with social anxiety disorder of Shahid Chamran University of Ahvaz. According to this, a single subject multiple baselines with follow up phase will be conducted. The first, 8 female volunteer students with the highest score from the cut-off point in the social anxiety questionnaire were selected from the Shahid Chamran University of Ahvaz and trained for 8 weeks. Within base line stage (3 weeks) therapy phase (8 weekly) and follow up step (two-, four-, and six-week after treatment), Subjects were evaluated by social anxiety Inventory and psychological capitals Questionnaire. The data were analyzed by using Visual analysis method, reliable change index (p < 0.05) and recovery percentage formula. The results showed that compassionate mind training leads to reducing the symptoms of social anxiety disorder, increasing psychological capitals in people with social anxiety disorder. These results remain relatively stable during follow up phase. This study supports the effectiveness of compassionate mind training on symptoms of social anxiety disorder and psychological capitals of female students with social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety disorder
  • Compassionate Mind Training
  • psychological capitals