ارتباط تحمل آشفتگی، سرگردانی ذهن، کمیت و کیفیت خواب با شدت نشانه‌های بیش‌فعالی-کمبود توجه در بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ادربیل ، ایران

چکیده

مشکلات مربوط به بیش‌فعالی-کمبود توجه در بزرگسالان به دلیل اتمام دوران مدرسه یا دانشگاه و انتخاب شغل‌هایی که نیاز زیادی به تمرکز طولانی ندارند کمتر نمایان می‌شود و فرد شکایت کمتری در این زمینه دارند، اما این نشان از بهبود میزان توجه و تمرکز در آنان نیست زیرا اگر دوباره در موقعیت‌هایی که نیازمند تمرکز طولانی و دقیق است قرار بگیرند مشکلاتی را تجربه خواهند کرد و در عین حال ممکن است مشکلات ذهنی و رفتاری مختلفی را تجربه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط سرگردانی ذهن، تحمل آشفتگی و کمیت و کیفیت خواب با شدت علایم بیش‌فعالی-کمبود توجه در بزرگسالان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 90 نفر بزرکسال با نشانه‌های بیش‌فعالی-کمبود توجه بود که به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب و از نظر ذهن بیش از حد سرگردان، تحمل آشفتگی و کیفیت خواب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد شدت علایم بیش‌فعالی-کمبود توجه با نمره کلی سرگردانی ذهن رابطه مثبت و با نمره کلی تحمل آشفتگی و کمیت و کیفیت خواب رابطه منفی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 42 درصد از کل واریانس شدت نشانه‌های بیش‌فعالی-کمبود توجه به وسیله سرگردانی ذهن، 35 درصد به وسیله تحمل آشفتگی و 15 درصد نیز به وسیله کمیت و کیفیت خواب پیش‌بینی می‌شود. نتایج به دست آمده نشان داد می‌توان شدت نشانه‌های ADHD را به وسیله سرگردانی ذهن، تحمل آشفتگی و کمیت و کیفیت خواب پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Distress Tolerance, Mind Wandering, Sleep Quality and Quantity with Attention-Deficit/ Hyperactivity Symptom Severity in Adults

نویسندگان [English]

  • yousof hasani jabdaragi 1
  • sajjad basharpoor 2
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, ardabil, iran
2 department of psychology, university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Problems related to Attention-deficit/ hyperactivity in adults doesn't reveal itself due to graduating school or college and choosing a job that doesn't need long term or precise focus and because of this people have fewer complaints in this regard. But it doesn't mean that their Attention-deficit/ hyperactivity symptoms improved. Because if they were in a situation requiring long term or precise focus they will have difficulties, and at the same time, they may experience a variety of mental and behavioral problems. The purpose of this study was to determine the relationship between distress tolerance, mind wandering, sleep quality and quantity with Attention-deficit/ hyperactivity symptom severity in adults. Samples of this study included 90 adults with Attention-deficit/ hyperactivity symptoms that were chosen by Convenience Sampling and evaluated for mind wandering, distress tolerance and sleep quality and quantity. Analyzing multiple regressions results showed that Attention-deficit/ hyperactivity symptom severity was positively correlated with mind wandering and had negative correlations with Distress Tolerance and sleep quality and quantity, regression analysis showed that mind wandering predicts overall 42% of  adults Attention-deficit/ hyperactivity symptom severity and distress tolerance and sleep quality and quantity also predicted 35% and 15% of Attention-deficit/ hyperactivity symptom severity in adults. Results indicate that we can predict ADHD symptom severity by measuring mind wandering, distress tolerance and sleep quality and quantity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adults ADHD
  • mind wandering
  • distress tolerance
  • sleep quality and quantity