رابطه فراهیجان منفی و خستگی با نارسایی شناختی بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی: نقش واسطه‌ای تهی شدن ایگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بیماری انسداد مزمن ریوی، به­عنوان یکی از شایع­ترین بیماری­های ریوی ماهیت پیش­رونده و ناتوان کننده­ای داشته و کارکردهای روان­شناختی بیماران را تحت تأثیر قرار می­دهد. این بیماری غالباً با کاهش توانایی­های شناختی همراه می­باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای تهی شدن ایگو در رابطه فراهیجان منفی و خستگی با نارسایی شناختی بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 204 بیمار مبتلا به انسداد مزمن ریوی شهر کرمان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر نارسایی شناختی، تهی شدن ایگو، فراهیجان منفی و خستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد فراهیجان منفی، خستگی و تهی شدن ایگو با نارسایی شناختی رابطه مثبت معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که تهی شدن ایگو در رابطه فراهیجان منفی و خستگی با نارسایی شناختی نقش میانجی جز دارد. بدین معنا که بخشی از رابطه فراهیجان منفی و خستگی با نارسایی شناختی به واسطه تهی شدن ایگو رخ می­دهد. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر با فراهم کردن مداخلات درمانی مبتنی بر کاهش فراهیجان منفی و خستگی می­توان میزان تهی شدن ایگو را در بیماران انسداد مزمن ریوی کاهش داد و بدین طریق در جهت پیشگیری و یا کنترل نارسایی شناختی این بیماران اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Negative Meta-Emotion and Fatigue with Cognitive Failures in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The Mediating Role of Ego Depletion

نویسندگان [English]

  • Fateme Moradi 1
  • Masoud Bagheri 2
1 Department of Psychology, Shahid Bahonar university of Kerman
2 Associate Professor in Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Chronic obstructive pulmonary disease, as one of the most common lung diseases, has a progressive and debilitating nature and affects patients' psychological performance. It is often accompanied by decline in cognitive abilities. The purpose of this study was to investigate the mediating role of ego depletion in the relationship between negative meta-emotion and fatigue with cognitive failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease. For this purpose, in a descriptive-correlational study, 204 patients with chronic obstructive pulmonary disease in Kerman were selected by convenience sampling and were evaluated for cognitive failure, ego depletion, negative meta-emotion, and fatigue. The results of data analysis showed that negative meta-emotion, fatigue and ego depletion have significant positive relationship with cognitive failure. Also, the results of path analysis also suggested that ego depletion plays a partial mediating role in the relationship between negative meta-emotion and fatigue with cognitive failure. That is, part of the relationship between negative meta-emotion and fatigue with cognitive failure occurs through ego depletion. It means, part of the relationship between negative meta-emotion and fatigue with cognitive failure occurs through ego depletion. Therefore, according to the results of the present study, we can reduce the ego depletion in patients with chronic obstructive pulmonary disease by providing therapeutic interventions based on reduction in negative meta-emotion and fatigue, thus preventing or controlling cognitive failure in these patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Failures
  • Negative Meta-Emotion
  • Fatigue
  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease