بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و کاهش نشانه‌های درد در کودکان دارای بیماری‌های مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد

2 گروه روان شناسی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

درد مزمن یک مشکل سلامتی است که تاثیر زیادی بر هیجانات و کارکردهای جسمانی و اجتماعی فرد دارد. افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن علاوه بر مشکلات جسمانی با مشکلات روانی زیادی نیز روبرو می‌شوند که این عوامل روانی به طور متقابل بیماری آن‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی ذهن‌آگاهی بر روی بهزیستی روانشناختی و نشانه‌های درد در کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن (دیابت) بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل، 30 کودک مبتلا به دیابت در مرکز دیابت یزد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از انجام پژوهش، از نظر بهزیستی روانشناختی و نشانه‌های درد مزمن  مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه 10 جلسه‌ای درمانی ذهن‌آگاهی را دریافت کرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد درمان ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و نشانه‌های درد مزمن موثر است. به نظر ‌می‌رسد ذهن‌آگاهی به درک این نکته کمک می‌کند که هیجان‌های منفی ممکن است رخ دهند، اما جز ثابت و دائمی شخصیت نیستند و به فرد این امکان را می‌دهد که به جای پاسخ غیرارادی به رویدادها با تأمل و تفکر پاسخ دهد و ذهن‌آگاهی تاثیر مثبتی بر بهزیستی روان‌شناختی و کاهش نشانه‌های درد مزمن در کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن (دیابت) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Mindfulness Therapy on Psychological Well-Being and Reducing Pain Symptoms in Children with Chronic Diseases

نویسندگان [English]

  • farangis demehri 1
  • mahdiyeh azizi 1
  • reyhane barghoun 2
1 science and arts university
چکیده [English]

Chronic pain is a health problem that has a great impact on a person's emotions and physical and social functions. People with chronic diseases also face many psychological problems in addition to physical problems that these psychological factors mutually affect their illness. This study aimed to study the effectiveness of mindfulness therapy on psychological well-being and pain symptoms in children with chronic diseases (diabetes). For this purpose, during a quasi-experimental study designed as pre-test and post-test, 30 children with diabetes in Yazd Diabetes Center were selected by available sampling method and were randomly assigned to either the experimental or control groups. Subjects were evaluated for psychological well-being and chronic pain symptoms before and after the study. The experimental group received a 10-session mindfulness therapy program. The results of covariance analysis showed that mindfulness therapy is effective in psychological well-being and reducing chronic pain symptoms. Mindfulness seems to help to understand that negative emotions may occur, but are not a permanent part of the personality and it also allows the individual to respond to events thoughtfully rather than involuntary, and mindfulness has a positive effect on psychological well-being and the reduction of chronic pain symptoms in children with chronic diseases (diabetes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • psychological well-being
  • Chronic Pain Symptoms
  • Chronic diseases