نقش اجتناب شناختی و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

چکیده

خودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشور‌های مختلف جهان است و سالانه بیش از یک میلیون نفر در سال خودکشی می‌کنند. خودکشی عملی عمدی است که معمولا با قصد از بین بردن خود انجام می‌شود. اغلب، عوامل استرس‌زا مانند مشکلات مالی یا مشکلات ارتباط بین فردی در این میان نقش دارند. تنش وخیم و زیاد و تنیدگی شدید، به طور معناداری خطر خودکشی را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر،  پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی براساس اجتناب شناختی و تنظیم شناختی هیجانی در بین دانشجویان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 240 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر اجتناب شناختی، تنظیم شناختی هیجانی و افکار خودکشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد مولفه‌های (واپس‌زنی افکار، جانشینی افکار و تبدیل تصور به فکر) از اجتناب شناختی و تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار می‌توانند افکار خودکشی را به طور معناداری پیش‌بینی کنند. با توجه به نتایج پژوهش، به منظور کنترل افکار خودکشی در بین دانشجویان لازم است ابتدا عوامل مرتبط با آن را شناسایی و مراکز مشاوره دانشگاه در پیشگیری و درمان آن اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Avoidance and Cognitive Emotion Regulation in the Prediction of Suicidal Ideas in Students

نویسندگان [English]

  • Samin Masoumi 1
  • Loghman Ebrahimi 2
1 Humanistic faculty,Zanjan University
2 department of psychology, Faculty of Humanities,Zanjan University
چکیده [English]

Suicidal is one of ten main reasons of death in different countries in the World and more than one million people attempt suicide yearly. Suicidal is an intentional action that is usually attempted in order to killing own. Sometimes, stressors like financial or interpersonal problems play a role herein. High tension increases suicidal ideas significantly. The purpose of this study was the prediction of suicidal ideas based on cognitive avoidance and cognitive emotion regulation. Therefore, study was descriptive- correlation, 240 of students of Zanjan University were selected via convenience sampling and considered through cognitive avoidance, cognitive emotion regulation and suicidal ideas. Results of multiple regression indicated components (thoughts repressive, thoughts replacing and conversion image to thought) of cognitive avoidance and maladaptive cognitive emotion regulation can significantly predict suicidal ideas. According to results of study, it is necessary to control suicidal ideas among students the first determining different variables and university consulting centers attempt prevention and therapy it

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive avoidance
  • cognitive emotion regulation
  • suicidal ideation