رابطه‌ی فراشناخت و باورهای هذیانی با نشانه‌های وسواس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد رودهن

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

وسواس فکری عملی یکی از اختلالات شایعی است که غالباً با سیری مزمن تأثیری منفی بر کارکرد روانی، اجتماعی و شغلی می‌گذارد. پژوهش‌های جدید نقش سازه‌های فراشناختی را در این اختلال نشان داده است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی نشانه‌های وسواس فکری عملی با فراشناخت و باورهای هذیانی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 202 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر وسواس فکری ـ عملی، فراشناخت و باورهای هذیانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که باورهای هذیانی و باورهای فراشناختی به صورت مجزا می‌توانند نشانه‌های وسواسی را پیش‌بینی کنند. همچنین باورهای فراشناختی ناکارآمد، همچون باورهای شناختی منفی در مورد افکار، باورهای فراشناختی منفی در مورد خود و یا کارآمدی شناختی پایین، موجب فعال‌سازی قضاوت تهدیدکننده در مورد عملکرد فرد می‌شود، این باورها با ایجاد ارزیابی منفی فکری مزاحم می‌توانند عملکرد شناختی و رفتاری فرد را مختل کنند، به طوری که این ارزیابی می‌تواند باعث باعث تشدید هیجان‌های منفی، همچون ترس شود که نهایتاً به صورت اضطراب بروز می‌کند. یافته‌های این پژوهش از پیش‌بینی‌پذیر بودن وسواس از طریق باورهای هذیانی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Metacognition and Delusional Beliefs with Obsessive-Compulsive Symptoms

نویسندگان [English]

  • Zahra Qarali 1
  • haeideh saberi 2
1 دانشگاه ازاد رودهن
2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن
چکیده [English]

Obsessive-compulsive is one of the most common disorders that often has a negative impact on psychological, social and occupational function with a chronic course. New research has shown the role of metacognitive structures in this disorder. The aim of this study was to predict the symptoms of Obsessive-compulsive with metacognition and delusional beliefs. For this purpose, during a descriptive correlational study, 202 students of Karaj Azad University were selected by convenience sampling method and were evaluated for obsessive-compulsive disorder, metacognition and delusional beliefs. Multivariate regression analysis showed that delusional beliefs and metacognitive beliefs can predict obsessive-compulsive symptoms separately. Dysfunctional metacognitive beliefs, such as negative cognitive beliefs about thoughts, negative metacognitive beliefs about oneself, or low cognitive efficiency, also activate threatening judgments about one's performance, these beliefs can disrupt a person's cognitive and behavioral functioning by creating a disturbing negative mental assessment, so that this assessment can intensify negative emotions, such as fear, which eventually manifests as anxiety. The findings of this study support the predictability of obsession through delusional beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • delusional beliefs
  • obsessive-compulsive symptoms