رابطه رضایت زناشویی، نگرانی از تصویر بدن، احساس گناه و خودمختاری جنسی با علایم اختلال ارگاسم در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ارگاسم حسی زودگر از اوج لذت جنسی است که معمولا با انقباضات غیرارادی و ریتمیک ماهیچه‌های خاصره‌ی لگنی، شکمی و مقعدی همراه است. ارگاسم زنان می‌تواند با تحریک شهوانی بخش‌های متفاوت جنسی و غیرجنسی ایجاد شود. توانایی زنان در رسیدن به ارگاسم از عدم تجربه  ارگاسم تا تجربه‌ی چندین ارگاسم متغیر است. اختلال ارگاسم در زنان با تاخیر مکرر و دایم یا غیاب ارگاسم به دنبال یک مرحله‌ی طبیعی برانگیختگی جنسی همراه با استرس و مشکلات بین فردی تعریف می‌شود. هدف این پژوهش، پیش‌بینی علایم اختلال ارگاسم بر اساس رضایت زناشویی، نگرانی از تصویر بدن، احساس گناه و خودمختاری جنسی در زنان متاهل بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 288 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر خودمختاری جنسی، شاخص عملکرد جنسی زنان، احساس گناه، رضایت زناشویی و نگرانی از تصویر بدنی  مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام بیانگر این بود که احساس گناه، رضایت زناشویی و نگرانی از تصویر تن به ترتیب بهترین پیش‌بین‌های علایم اختلال ارگاسم در زنان هستند. نتایج این پژوهش از ارتباط بین احساس گناه، رضایت زناشویی و تصویر تن با نشانگان اختلال ارگاسم حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Marital Satisfaction, Body Image Concern, Guilt Feeling and Sexual Autonomy With Symptoms of Orgasmic Disorder in Married Women

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghazaie 1
  • nastaran sadri 2
  • leyly ramezan saatchi 3
1 Dept. of Psychology, Shandiz Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 دانشگاه قزوین
3 shahid chamran uni
چکیده [English]

Orgasm is a rapid sense of sexual pleasure peak that is usually accompanied by involuntary and rhythmic contractions of the pelvic, abdominal, and anal muscles. Female orgasm can be caused by sexual stimulation of different sexual and asexual parts. Women's ability to reach orgasm varies from not having an orgasm to having multiple orgasms. Orgasmic disorder in women is defined as the frequent and permanent delay or absence of orgasm following a natural stage of sexual arousal associated with stress and interpersonal problems. The aim of this study was to predict the symptoms of orgasmic disorder based on marital satisfaction, body image concern, guilt and sexual autonomy in married women. For this purpose, in a descriptive correlational study, 288 married women referring to cultural centers in Tehran were selected by available sampling method and in terms of sexual autonomy, female sexual function index, guilt feeling, marital satisfaction and concern about Body image were evaluated. The results of stepwise regression analysis showed that guilt feeling, marital satisfaction and body image concern are the best predictors of orgasmic symptoms in women, respectively. The results of this study support the relationship between guilt feeling, marital satisfaction and body image with orgasmic disorder syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orgasm
  • body image
  • guilt
  • sexual autonomy
  • marital satisfaction