اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم بر پرخاشگری جسمی و عزت نفس دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه پنجاب ، چندیگر.هندوستان

چکیده

مدیریت خشم شامل طیف وسیعی از مهارت ها است که می تواند به شناسایی علائم خشم و کنترل آن کمک کند. این مطالعه  با هدف بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری گروهی مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری جسمی و افزایش سطح عزت نفس دانش آموزان با سطح خشم بالا انجام شد. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل،  ۲۲۵دانش آموز دوره راهنمایی از مدارس شهر تهران انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (48 پسر و 64 دختر) و  گروه کنترل (58 پسر و 54 دختر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایشی 10 هفته درمان شناختی رفتاری کنترل خشم دریافت کردند و دانش آموزان گروه کنترل در این دوره هیچ درمانی دریافت نکردند. دانش آموزان هر دو گروه قبل و بعد از برنامه از نظر خشم، پرخاشگری و عزت نفس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین گروه آزمایشی و کنترل در پرخاشگری جسمی و عزت نفس نشان داد. یافته ها از اثرات مثبت درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم در این گروه سنی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavioral Anger Management Therapy on Physical Aggression and Self-Esteem of Students

نویسندگان [English]

  • Akram Ansari moghaddam
  • Jitendra Mohan
  • Meena Sehgal
Department of Psychology, Panjab University, Chnadigarh, India
چکیده [English]

Anger management includes a range of skills that can help identify and control anger symptoms. The aim of this study was to investigate the effect of group cognitive-behavioral therapy of anger management on reducing physical aggression and increasing the level of self-esteem of students with high anger levels. For this purpose, during a quasi-experimental study with pre-test, post-test and control group, 225 middle school students were selected from schools in Tehran and randomly divided into two experimental groups (48 boys and 64 girls) and control group (58 boys and 54 girls). ) Were located. Students in the experimental group received 10 weeks of cognitive-behavioral anger control therapy and students in the control group received no treatment during this period. Students in both groups were assessed for anger, aggression and self-esteem before and after the program. The results of analysis of covariance showed a significant difference between the experimental and control groups in physical aggression and self-esteem. The findings support the positive effects of anger management cognitive-behavioral therapy in this age group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger management
  • cognitive behavior therapy
  • physical aggression
  • self-esteem