روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

اختلالات اضطرابی شامل گروهی از اختلال هاست که ویژگی مشترک آنها ترس و اضطراب مفرط و آشفتگی های رفتاری متعاقب آن است. اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی، همایندی بالایی با هم دارند. فهم ساز و کار زیربنایی شکل گیری و ماندگاری این دو اختلال از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روابط ساختاری سیستم های مغزی - رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 240 نفر (120 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از نظر سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان، افسردگی، وحشت زدگی و هراس مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. ارزیابی مدل، نشان از برازندگی متوسط مدل فرضی داشت، در مقابل مدل اصلاح شده که در آن علاوه بر روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم نیز بین متغیرهای پژوهش برقرار شده بود، برازش بهتری را نشان داد. با تکیه بر یافته های این پژوهش و با تاکید بر نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان             می توان چارچوبی نظری برای تبیین پیچیدگی همایندی و تمایز بین افسردگی و اختلال اضطراب اجتماعی ارایه داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationship of brain - behavior systems and difficulty in regulation with social anxiety disorder and depression

نویسندگان [English]

  • Hosein Karsazi
  • Toraj Hashemi Nosratabad
چکیده [English]

Anxiety disorders are a group of disorders that their common characteristics is fear and excessive anxiety and subsequent behavioral disturbances. Social anxiety disorder and depression have a high comorbidity. Understanding the mechanisms underlying the formation and persistence of these diseases is very important. The aim of this study was to evaluate the structural relationship of brain - behavior and emotion regulation difficulties with social anxiety disorder and depression. For this purpose, in a descriptive study based on regression analysis, 240 patients (120 males and 120 females) from Tabriz University students were selected by cluster sampling method and they were tested in terms of inhibition / behavioral activation systems, emotion regulation difficulties, depression and panic and phobia. For data analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. Model assessment indicated average fitness of the theoretical model. In contrast, the modified model, in which apart from direct relations, indirect relationships had been established between variables, showed a better fit. Based on the findings of the current study and with an emphasis on the mediating role of emotion regulation difficulties we can present theoretical framework to explain the complex comorbidity and the distinction between depression and social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systems of behavior- brain
  • difficulty in emotion regulation
  • Social anxiety disorder