پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در زنان باردار شهرتبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

استرس های دوران  بارداری از عوامل روانی تاثیرگذار در بروز افسردگی پس از زایمان است. نحوه ی ادراک فرد از استرس و سبک مقابله ای فرد با استرس می تواند سلامتی فرد را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار دهد و  شیوه های مقابله با استرس نیز،  به عنوان متغیری میانجی می تواند پیامدهای استرس را دستخوش تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی  افسردگی پس از زایمان  براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در دوران بارداری بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون، 100 زن  باردار شهر تبریز به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و از نظر افسردگی پس از زایمان، استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه بین استرس ادراک شده و سبک های مقابله ای، با افسردگی پس از زایمان، همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیر ها،  35 درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان را تبیین می کنند.  همچنین، نتایج نشان داد که استرس ادراک شده وسبک مقابله ای هیجان مدار با افسردگی پس از زایمان همبستگی مثبت داشته ولی بین سبک های مقابله ای مساله مدار و اجتنابی با افسردگی پس از زایمان، رابطه ی معناداری بدست نیامد. به نظر می رسد، با شناسایی وغربالگری زنان باردار در معرض استرس  و با آموزش سبک های مقابله ای موثر و سازش یافته در برابر استرس، می توان از ابتلای زنان به  افسردگی پس از زایمان  پیشگیری کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting postpartum depression based on perceived stress and styles of coping with stress among pregnant women in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Morteza Azizi
  • Latifeh Nezami
چکیده [English]

Stress during pregnancy, is among the psychological factors that is affective in the incidence of postpartum depression. One’s perception of stress and coping styles with stress can greatly effect a person's health. Styles of coping with stress, can affect the outcome of stress as a mediator variable. The aim of this research, was to predict postpartum depression based on perceived stress and coping styles with stress, during pregnancy. For this purpose, in a descriptive study based on regression analysis, 100 pregnant women from Tabriz city were chosen with targeted sampling method and were tested in terms of depression, perceived stress coping style with Stress. Regression analysis indicated that there is a positive correlation between perceived stress and coping style, with postpartum depression. And these variables explain 35 percent of changes in postpartum depression. The results indicated that perceived stress and emotion-focused coping style have a positive correlation with postpartum depression. But there was no significant correlation between problem-focused copings styles and avoidant with postpartum depression. It seems with the identification and screening of pregnant women disposable to stress and with training of effective and adapted stress coping style against stress, we can prevent postpartum depression in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postpartum depression
  • Perceived Stress
  • coping styles with stress