اثربخشی فعال‌سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تبریز

3 روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در  اختلال افسردگی، فرد در معرض خطر فرو پاشیدگی قرار می‌گیرد و انسجام روانی او به مخاطره می‌افتد. دو مـورد از مکانیزم­های روان­شـناختی مهمـی کـه به عنوان عواملی مهم در آسـیب­پـذیری بـرای شروع و ثبات افسردگی، معرفی و مـورد توجـه پژوهشگران قرار گرفته، دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من است. هدف این پژوهش، آزمون اثربخشی فعال­سازی رفتاری گروهی بر دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من افراد با اختلال افسردگی بود. برای این منظور، طی یک پژوهشنیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه کنترل 30 نفر با تشخیص به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند.افراد گروه آزمایش، به­صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای (هفته­ای 2بار) درمان فعال­سازی رفتاری را دریافت کردند و گروه کنترل به مدت یک ماه در لیست انتظار قرار گرفت. آزمودنی‎ها قبل و بعد از مداخله از نظر دشواری در تنظیم هیجان و  استحکام مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که با کنترل اثر پیش­آزمون، تفاوت معناداری در میانگین نمرات پس آزمون گروه­های آزمایش و کنترل در متغیرهای دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من وجود دارد. نتایج این پژوهش از تاثیر درمان مبتنی بر فعال­سازی رفتاری گروهی در بهبود دشواری در تنظیم هیجان و استحکام من حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Behavioral Activation Group Therapy on Emotional Regulation Difficulties and Ego Strength in People with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • Romina Habibi 1
  • Ali Atlasroody 2
  • b m 3
1 Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Tabriz university
3 Clinical Psychology, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In depression, the afflicted person is in risk of mental breakdown and his mental coherence is endangered. Two important psychological mechanism that seem to be important factors for susceptibility to depression and its continuity are emotional dysregulation and ego strength. This study aims to test the effectiveness of group behavioral activation on emotion dysregulation and ego strength in depressed people. for this purpose, in a quasi‐experimental research design with pretest, post-test and a control group, 30 patients were selected using convenience sampling method and placed randomly in experimental (n=15) or control group (n=15). Subjects in experimental group participated in eight 90 minutes sessions of behavioral activation and the control group waited for one month without receiving any intervention. Emotion dysregulation and ego strength of the subjects were measured before and after the intervention. Multivariable analyze of covariance indicated that when the effects of pretest are controlled, there is a significant difference between the two groups in terms of their average score on emotion dysregulation and ego strength variables. The results of this paper supports the effectiveness of group behavioral activation-based therapy on improving emotion regulation and ego strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Ego Strength
  • Behavioral Activation Therapy
  • Emotion