نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش‌بینی چهارگانه‌های تاریک شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دپارتمان علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

صفات تاریک شخصیت  به عنوان یک مدل جدید و یکپارچه از ترکیب نظریه‌های شخصیت موجود گسترش یافته است و در دهه‌ اخیر، توجه قابل ملاحظه‌‌ای را در حوزه مدل‌‌های آسیب‌‌شناسی شخصیت به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش­بینی صفات چهارگانه تاریک شخصیت بود. به این منظور 400  نفر (226 نفر زن و 174 نفر مرد) از دانشجویان دانشگاه­های شهر تبریز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر صفات چهارگانه تاریک شخصیت و ابعاد مرضی شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد پنج­گانه مرضی شخصیت عواطف منفی، دلگسستگی، مخالفت­ورزی، مهارگسیختگی و روانپریشی­گرایی با صفات ماکیاولیسم، جامعه­ستیزی، خودشیفتگی و دیگرآزاری دارند؛ ماکیاولیسم از طریق بُعد مخالفت­ورزی؛ جامعه­ستیزی به وسیله ابعاد مخالفت­ورزی و دلگسستگی؛ خودشیفتگی از طریق ابعاد مخالفت­ورزی، دلگسستگی و عاطفه منفی؛ و دیگرآزاری از طریق مخالفت‌ورزی به صورت معنادار پیش­بینی شدند. نکته قابل توجه این که مخالفت­ورزی به عنوان یکی از ابعاد مرضی شخصیتی توانست هر چهار صفت تاریک شخصیت را پیش­بینی نماید. می‌توان نتیجه گرفت که صفات تاریک شخصیت می‌توانند ریشه در ابعاد و جنبه­های ناسازگار شخصیتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Pathological Personality Dimensions in Predicting Dark Te trad Personality

نویسندگان [English]

  • rahim yousefi 1
  • Golamreza Chalbianloo 2
  • arezoo ahmadpour 3
1 Associate Professor of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University
3 Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The dark personality traits have expanded as a new and integrated model of combining existing personality theories and in the last decade, it has attracted a lot of attention in the field of personality pathology models. The purpose of this study was to investigate the role of pathological personality dimensions in predicting dark tetrad personality traits. For this purpose, 400 people (226 women and 174 men) were selected from the students of Tabriz universities by convenience sampling and were evaluated in terms of dark tetrad personality traits and the pathological personality dimensions. The results of multiple regression analysis showed that the five dimensions of pathological personality including negative affectivity, detachment, antagonism, disinhibition and psychoticism are related to the Machiavellianism, narcissism, psychopathy, Sadism. The results showed that Machiavellianism predicted by antagonism; psychopathy predicted by antagonism and detachment; narcissism predicted by antagonism, detachment and negative affectivity; Sadism predicted by antagonism. It is noteworthy that antagonism as one of the pathological personality dimensions predicted all four dark personality traits. It can be concluded that the dark personality traits can be rooted in maladaptive personality dimensions and aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathological Personality Dimensions
  • Dark Personality Traits