اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی، بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

3 استادیار روانشناسی ،گروه روانشناسی،واحددزفول،دانشگاه آزاد اسلامی،دزفول،ایران

4 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

روده‌ی تحریک‌پذیر از مشکلات جدی است که می‌تواند شرایط زنگی بیمار را تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری معمولادر غیاب مشکل عضوی رخ می‎دهد وباعث ناخوش بودن، مرخصی استعلاجی، کاهش کیفیت زندگی، اجتناب از روابط اجتماعی، غیبت از کار و افزایش هزینه‌های بهداشتی جامعه می‌شود. هدف پژوهش حاضر آزمون اثربخشی شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی(MiCBT)،  بر علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیربود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل، 24 نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر شهرستان دزفول به شیوه‌ی در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه‌ها در ابتدا و انتهای پژوهش، از نظر اضطراب و افسردگی، درد و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.گروه آزمایشی طی 8 جلسه تحت روان درمانی گروهی قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ علایم درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد شناخت رفتاردرمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی قادر است میزان درد، اضطراب وافسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک‌پذیر را کاهش دهد و به افزایش کیفیت زندگی آنان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of mindfulness integrated cognitive behavior therapy on pain syndrome, quality of life relative with health anxiety

نویسندگان [English]

  • Mostafa Parhizgar 1
  • Fardin moradi manesh 2
  • Naser Serajkhorrami 3
  • parvin ehteshamzadeh 4
1 Department of Health Psychology, Khorramshahr-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University , Dezful, Iran.
چکیده [English]

Irritable bowel syndrome is serious problems that can influence patient’s life situation. This illness, usually occur absence organic problem and it cause to disease, sick leave, decrease  quality of life, avoid from social relations, absence and increase health charge. The purpose of the present study was to investigate the Effectiveness of mindfulness integrated cognitive behavior therapy (MiCBT) on pain syndrome, quality of life relative with health, anxiety. Depression in Irritable Bowel Syndrome patients. For this purpose, semi-experimental study with pre-test and post-test design with control group, 24 subjects with Irritable Bowel Syndrome patients in Dezful were selected by available sampling and randomly assigned to experimental and control group. The groups were evaluated before, immediately after in pain syndrome, quality of life relative with health, anxiety. Depression. The experimental group received integration group therapy in 8 sessions. The analysis of covariance data showed a significant difference between experimental and control groups in terms pain syndrome and quality of life relative with health, depression. Mindfulness integrated cognitive behavior therapy seems is able to decrease the pain syndrome, anxiety and depression in Irritable Bowel Syndrome patients and increase their quality of life relative with health. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pain
  • quality of life
  • anxiety
  • depression
  • Bowel