مقایسه تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادارک شده در افراد با رفتار خودکشانه و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دﭘﺎرﺗﻤﺎن روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

از نظر مفهومی، رفتارهای مربوط به خودکشی شامل یک پیوستار از ایده‌های خودکشی یا افکار خودکشی، تا برنامه‌ریزی برای خودکشی و سرآخر، اقدام به خودکشی و مرگ توسط خودکشی قابل تبیین است. مرگ ناشی از از اقدام به خودکشی در بسیاری از کشورها یک معضل بهداشت روانی محسوب می‌شود. فکر و رفتار خودکشی به دلیل تعامل عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و در این راستا نظریه‌های بسیاری برای درک بهتر توسعه فکر و رفتار خودکشی ساخته شده‌اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی تجربه‌ی گسست، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادراک شده در افرادِ با رفتار خودکشانه و افراد عادی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش مقایسه‌ای ۳۰ نفر با عمل اقدام به خودکشی، با  ۳۰ نفر از افراد عادی بدون افکار خودکشی از نظر  سن، جنسیت و وضعیت تاهل، همتاسازی و پس از ارزیابی از نظر شفقت به خود، حمایت اجتماعی ادراک شده، تجربه‌ی گسست و رفتار خودکشانه، با یکدیگر مقایسه شدند.  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه افرادِ با رفتار خودکشانه و افرادِ عادی به لحاظ مولفه‌های شفقت به خود، حمایت اجتماعی ادراک شده و متغیر تجربه‌ی گسست، تفاوت معناداری وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان عنوان داشت که تجربه‌ی گسست بالاتر، شفقت به خود و حمایت اجتماعی ادراک شده پایین‌تر می‌تواند در رفتار خودکشانه نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of dissociative experience, self-compassion, and perceived social support in suicidal and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Amirmojtaba Mojtabaie
  • Afsaneh Taheri
Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Social, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Conceptually, suicide-related behavior can be explained to include a continuum of suicidal ideas or suicidal thoughts, to suicidal planning and, ultimately, Suicidal attempt and death by suicide. Suicide-related death is a mental health problem in many countries. Suicidal thoughts and behavior are caused by the interaction of various factors and in this respect; many theories have been built to better understand the development of thought and suicidal behavior. The purpose of the present study was to compare the dissociative experience, self-compassion, and perceived social support in suicidal and normal individuals. For this purpose, in a comparative study, 30 suicidal individuals were matched with 30 normal individuals without suicidal ideation in terms of age, gender, and marital status and after evaluating dissociative experience, self-compassion, and perceived social support, they were compared. Results of multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference between the two groups of suicidal and normal individuals in terms of components of self-compassion, perceived social support and dissociative experience. Thus, it can be argued that higher dissociative experience, lower self-compassion and lower perceived social support may contribute to suicidal behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissociative Experience
  • Self-Compassion
  • Perceived Social Support
  • Suicidal Behavior