بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگار‌خواهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تبریز ایران

2 هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

انحراف جنسی را می‌توان با فقدان دلبستگی یا پیوند عاطفی با سایر انسان‌ها که بر رشد صفات شخصیتی ناهنجار نقش دارد، تبیین نمود. یادگارخواهی یکی از انواع انحرافات جنسی است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد و تشدید شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و یادگارخواهی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، از جامعه‌ی مردان بالای 18 سال شهر تبریز، 300  نفر به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر دلبستگی و نشانه‎های اختلال شخصیت و سیاهه چند بعدی رشد، جنسیت و پرخاشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که  دلبستگی دوسوگرا و نیز مخالفت‌ورزی و مهارگسیختگی، یادگارخواهی را به طور معنادار و مثبت پیش­بینی می­کنند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که  سبک دلبستگی دوسوگرا نقش میانجیگری را بین ابعاد نابهنجار شخصیت با یادگارخواهی ایفا می‏کند.به نظر می‌رسد،سبک دلبستگی دوسوگرا که ریشه در تجربیات دوران کودکی و رابطه ناپایدار و ناهنجار فرد با مراقبان اولیه ‌دارد، می‌تواند رابطه‌ی بین ابعاد ناهنجار شخصیت که تحت تأثیر عوامل زیادی شکل گرفته  و اختلال یادگارخواهی که نوعی انحراف جنسی است را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediational Role of Attachment Styles in the Relationship between Abnormal Personality dimensions and Fetishism

نویسندگان [English]

  • Mina Reyhani 1
  • Reza Abdi 2
1 M.A in Clinical Psychology. Tabriz Islamic Aazad University. Iran.
2 psychology department. Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Paraphilia can be explained with lack of attachment an emotional bonding to others that have role in development of abnormal personality traits. The aim of this research was to examine the mediator role of attachment styles in the relationship between Abnormal Personality dimensions and fetishism. For this reason, in a descriptive and correlational research design 300 subjects among in Tabriz city men up to 18 years old was selected by available sampling method from and then assessed through Adult Attachment Inventory (AAI), personality inventory for DSM-5-Brief form (PID-5-BF) and the Multidimensional Inventory of Development, Sex, and Aggression (MIDSA). The results of multiple regression analyses revealed that ambivalent attachment style, antagonism and disinhibition can predict fetishism significantly and positively. Also, the results of path analysis showed that ambivalent attachment styles act as mediators of the abnormal dimensions of personality and fetishism. It seems, ambivalent attachment style originated from childhood experiences and unstable and maladaptive relationship with primary caregivers, that can affect correlation between abnormal personality dimensions that formed by many factors and fetishism which is type of paraphilia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • Abnormal Personality dimensions
  • Fetishism