پیش بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی در دانشجویان علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دپارتمان روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم مرتبط با خودکشی وجود رگه­هایی از­ شخصیت­های مرضی در افراد است. در بین سه خوشه­ی اختلال شخصیت، اختلال شخصیت اسکیزوتایپی و اختلال شخصیت مرزی از مهم­ترین اختلالاتی هستند که به نظر می­رسد در فکر کردن به خودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی کامل نقش دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی مولفه­های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی با افکار خودکشی در بین دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شیراز انتخاب و از نظر ویژگی های شخصیت مرزی، شخصیت اسکیزوتایپی و افکار خودکشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی تفکیکی نشان داد که تمامی مولفه­های شخصیت مرزی و اسکیزوتایپی به طور مثبت و معناداری با افکار خودکشی رابطه داشتند اما،  تنها ناامیدی و علایم پارانوییدی و تجزیه­ای وابسته به تنیدگی و سوظن پارانوییدی/ اضطراب اجتماعی توانستند به طور معناداری افکار خودکشی را پیش­بینی کنند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می­توان گفت در افراد بهنجاری که رگه­­هایی از شخصیت­های مرزی و اسکیزوتایپی را دارند، افکار خودکشی آنان باید بررسی شود و برای پیشگیری از اقدام به خودکشی افراد دارای ویژگی­های شخصیت مرزی، در درمان باید بیشتر روی ویژگی­های ناامیدی و علایم پارانوییدی آنان کار شود و در افرادی که رگه­هایی از شخصیت اسکیزوتایپی دارند نیز باید ویژگی سوظن پارانوییدی و اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting suicidal thoughts based on components of borderline and schizotypal personality in medical students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Valikhani 1
  • Ali Firouzshahi 2
چکیده [English]

One of the most important factors associated with suicide is the traces of pathological character in people. Among the three clusters of personality disorder, schizotypal personality disorder and borderline personality disorder are the most important disorders that have a role in suicidal thoughts, suicide attempts and a complete suicide. The aim of this study was to evaluate the relationship between borderline and schizotypal personality with suicidal thoughts among students. For this purpose, in a descriptive correlational study, 250 students of Shiraz University of Medical Sciences were evaluated in terms of borderline personality, schizotypal personality characteristics and suicidal thoughts. The result of partial correlation test results indicated that all borderline and schizotypal characters have positive and significant relationship with suicidal thoughts. However, only despair, paranoia and dissociative symptoms related to stress and paranoid suspiciousness / social anxiety could significantly predict their suicidal thoughts. According to the results of this research, it can be said that normal individuals who have borderline and schizotypal traits of personalities, should be investigated on their suicidal thoughts. In order to prevent suicide in people with borderline personality characteristics, they should be treated on the properties of their despair and paranoid symptoms. People who have a streak of schizotypal personality, should also be taken into consideration on their paranoid suspiciousness and social anxiety characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicidal thoughts
  • borderline personality
  • schizotypal personality
  • Students