اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ذهن آگاهی، به معنی توجه کردن به طریق خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون داوری است. در ذهن آگاهی، فرد می‌آموزد که به هر لحظه از حالت ذهنی خود آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه‌های مختلف ذهنی معطوف کند. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی  به عنوان یکی از درمان های شناختی- رفتاری نسل سوم یا موج سوم  قلمداد می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی  بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر شهر همدان بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، 40 دانش آموز دختر دبیرستانی شهر همدان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش کاربندی شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی 120 دقیقه ای تحت آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی  قرار گرفت. گروهها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر افسردگی، اضطراب و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش اضطراب، افسردگی و استرس دانش آموزان گروه آزمایش می شود. به نظر می رسد می توان با آموزش مدیریت استرس بر اساس ذهن آگاهی افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان را کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on depression, anxiety and depression of female students

نویسنده [English]

  • Mehdi Dehestani
چکیده [English]

Mindfulness means paying attention in a particular way, focused both on the target and the time without any judgment. In mindfulness one learns to be aware of each moment of his mental state and to focus his attention on the mind in different ways. Mindfulness-based cognitive-behavioral therapy intervention is considered as a third-generation or third wave. This study examines the effectiveness of mindfulness training on depression, anxiety and depression of female students, in Hamedan city. For this purpose, in a semi-experimental study with pretest-posttest and a control group, 40 female high school students of Hamadan were selected with available sampling method. They were randomly assigned into control and experimental groups. The experimental group underwent 8 sessions of 120 minutes of mindfulness-based stress reduction training. The groups were tested both at beginning and end of the study in terms depression, anxiety and stress. The results of covariance analysis indicated that teaching mindfulness-based intervention reduces the anxiety, depression and stress of students of experimental group. It seems we can reduce student’s anxiety, depression and stress with stress training management based on mindfulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • anxiety
  • depression and stress