نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران

2 دپارتمان روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

تغییرات پیشنهادی مربوط به اختلالات شخصیت در DSM-5 اهمیت توجه به خودشیفتگی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش­بینی شخصیت خودشیفته در بین دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 300 دانشجوی کارشناسی به‌ صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب‌ و از نظر شخصیت خودشیفته و ابعاد نابهنجار شخصیت مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اغلب مولفه‌های خودشیفتگی(اقتدار، خودنمایی، برتری‌جویی، بهره‌کشی، خودبینی، محق بودن) و نمره ی کل خودشیفتگی با ابعاد نابهنجار شخصیت همبستگی معناداری وجود دارد اما، خودبسندگی با ابعاد نابهنجار شخصیت رابطه ی معناداری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به‌جز خودبسندگی که هیچ‌یک از ابعاد شخصیت پیش‌بین آن نبودند، ابعاد نابهنجار شخصیت مختلف به‌صورت معناداری مولفه‌های خودشیفتگی را پیش‌بینی می­کنند که در این میان به‌ویژه عاطفه ی منفی، روان‌پریش خویی و مخالفت ورزی نقش بیشتری داشتند، هرچند فقط مخالفت ورزی نمره ی کل خودشیفتگی را به‌صورت بهتری پیش‌بینی می­کرد. به نظر می رسد نیمرخ ارایه‌شده در DSM-5 جهت تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته که فقط مخالفت ورزی را در تشخیص این اختلال ملاک قرار داده است، بیشتر خودشیفتگی نوع بزرگ­منش را شامل می­شود درحالی‌که دیگر ابعاد نابهنجار شخصیت از جمله عاطفه ی منفی و روان‌پریش خویی نیز در این اختلال نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of abnormal personality dimensions in predicting narcissistic personality traits

نویسندگان [English]

  • Reza Abdi 1
  • Ahad Nasiri 2
چکیده [English]

The proposed changes related to personality disorders in DSM-5 has increased the importance of paying attention to narcissism. The aim of this study is to investigate the role of abnormal personality dimensions in predicting narcissistic personality among students. For this purpose, in a descriptive correlational study, 300 undergraduate students were selected in a form of cluster random. They were tested in terms of narcissistic personality and abnormal personality dimensions.  The Pearson correlation coefficient test results indicated that there is a significant correlation among most narcissistic components (power, glaring, hegemony, exploitation, arrogance, entitlement) and total score of narcissistic personality with abnormal dimensions of personality. However, self-sufficiency has no significant relationship with abnormal personality dimensions. The result of regression analysis indicated that except for self-sufficiency, none of the personality dimensions were anticipated. Different abnormal narcissistic personality dimensions significantly predict narcissistic components, In the meantime, especially negative emotions, psychotic temperament and opposition had a greater role, however only opposition was better able to predict the total score of narcissism. It seems that the presented profile in DSM-5 for diagnosis of narcissistic personality which has opposition as the criteria for the diagnosis of this disorder, mostly includes narcissistic, grandiose type. While other dimensions of abnormal character including negative affection and psychotic temperament are also involved in this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • narcissism
  • abnormal dimensions of personality