معیارهای اختلال طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلال های خلقی در دوره ی جاری افسردگی: مقایسه ی افسردگی یک قطبی و دوقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز پژوهشی سلامت روانی، گروه پژوهشی اختلالهای دوقطبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دپارتمان مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مشخص شدن نوع اختلال در مراحل اولیه ی بیماری می­تواند در انتخاب درمان مناسب بسیار کمک­کننده باشد. در این میان، یکی از موضوعات بحث­انگیز، تشخیص و مداخله ی اولیه در اختلال های خلقی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توانایی معیارهای اختلال طیف دوقطبی در تمایز دو گروه افسرده ی یک­قطبی و دوقطبی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 114 بیمار افسرده ی بستری و سرپایی مبتلا به اختلال های خلقی در بیمارستان­ها و درمانگاه­های حضرت رسول اکرم در تهران، کارگرنژاد در کاشان و درمانگاه شمیم در مشهد انتخاب و داده ها بر اساس مصاحبه SCID-I، بررسی پرونده ی بیماران و جمع آوری اطلاعات از همراهان آنها جمع­آوری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه افسرده ی یک­قطبی و افسرده ی دوقطبی از نظر سابقه ی خانوادگی اختلال دوقطبی، دوره ی افسردگی عودکننده، دوره ی افسردگی کوتاه­مدت، دوره ی افسردگی زودآغاز، افسردگی پسیکوزی و شخصیت هایپرتایمیک تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای اختلال طیف دوقطبی می­تواند افسردگی یک­قطبی و دوقطبی را تا حدودی از هم متمایز کنند و از این معیارها می توان به عنوان ضوابط تشخیصی افسردگی های یک قطبی و دو قطبی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for bipolar spectrum disorder in patients with mood disorders during the current period of depression: comparison between unipolar and bipolar depression

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Besharat 1
  • Zeinab Khajavi 1
  • Amir Shabani 2
  • Masoud Gholamali Lavasani 3
چکیده [English]

Identifying the type of disorder in the early stages of the disease can be very helpful in choosing the right treatment. Among them, one of the controversial topics, is the diagnosis and early intervention in mood disorders. This study seeks to examine the degree of ability of bipolar spectrum disorder criteria and distinction of the two depressed unipolar and bipolar groups. For this purpose, in a descriptive study, 114 depressive patients, inpatients and outpatients with mood disorders were selected from hospitals and clinics of Hazrat Rasoul in Tehran, Kargar nezhad in Kashan and Shamim in Mashhad. Data were collected based on SCID-I interview, investigating patient’s records and gathering information from the relatives of patients. The results indicated that there is a significant difference between the two groups of depressed unipolar and bipolar in terms of family history of bipolar disorder, recurrent depression episodes, short-term course of depression, early depression era, psychotic depression and hyperthymic personality. From the results of this study it can be concluded that the criteria for bipolar spectrum disorder may somewhat distinct unipolar and bipolar depression. These criteria can be used as diagnostic criteria for unipolar and bipolar depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unipolar depression
  • bipolar depression
  • bipolar spectrum disorders